( 1923 - Brooklyn - 1999)

- americký prozaik, patrí do národného prúdu,

- témy, ktoré priniesol: a) problematika naru.ení komunikácie medzi ľuďmi

b) pohltenie individuálneho človeka vo svete

- priniesol prvky absurdnej literatúry do americkej prózy, priniesol čierny humor,

- patrí k najslávnej.ím a najvydávanej.ím americkým prozaikom v posledných 20.rokoch

Hlava XXII

- román, vy.iel 1961, písal ho 9 rokov, motto: .v hlave XXII nikto nepre.iel cez rozum.

- má 42 kapitol - pomenované podľa postáv, vynímajú sa : Boloňa, Večné mesto, Hlava XXII

- román je rozprávaný v 3 osobe jednotného čísla

- prvky absurdnej literatúry sú v kapitole Večné mesto

- protivojnový román odohráva sa počas 2 sv. vojny na malom ostrove Pianosa v

Stredozemnom mori, kde sídli letecká základňa americkej armády

- príbeh kapitána Yossariana, ktorý na ostrove vykonáva leteckú slu.bu

- letcom zvy.ujú počet povinných letov, pri ktorých zbytočne zomierajú jeho najbli..í priatelia

- Yossarian si uvedomí, .e jediné, ako unikne vojne, smrti a strachu, je útek, ktorý sa mu

podarí ujde do .védska.

- Yossarian uzavrie sám zo sebou separátny mier.

- Hlava XXII je to absurdný vojnový paragraf, podľa, ktorého mô.e odísť vojak- letec

z armády vtedy, keď mu povedia, .e je blázon.

- Hl. postava: Kapitán Yossarian.

- tragikomická postava, .a.o, blázon

- prirovnáva sa k postave .vejka

- typ človeka . nehrdinu

- je bezbranný v absurdnom vojnovom svete

- uvedomuje si bezbrannosť a osamelosť

- je .okovaný nezmyselnosťou vojny odmietne sa v tomto svete pohybovať

- búri sa proti v.etkému, čo bráni normálnej existencii

- neverí v hrdinstvo vo vojne, chce si zachrániť len holý .ivot

- vyu.il: tu iróniu, satiru, nadsázku, situačnú komiku, čierny humor, nadrealistické scény.

- voľným pokračovaním je román Závereč( v če.tine Zavírame)

Niečo sa stalo:

- román, napísaný v roku 1974, písal ho 12 rokov

- Téma: je to hľadanie zmyslu .ivota, uvedomovanie si nezmyselnosti vlastného .ivota.

- hl. postava: Bob Slocum

- priemerný úradník, nikdy nemenovanej obchodnej spoločnosti

- mu. v star.ích rokoch, otec 2 zdravých detí, a 1 s obrnou

- zlyhal ako man.el aj milenec, typický predstaviteľ amerického človeka, ktorý

trpí vlastnou vnútornou rozorvanosťou

- nevie nájsť sám seba a stále si kladie otázku, čo sa stalo s ním, jeho rodinou a

.ivotom vôbec:

. Podľa mňa je múdry ten, kto vie, .e je hlúpy a čestný ten, kto vie, .e je klamár a hlupák a je

presvedčený, .e je hlúpy..

- Koniec: V náručí zo zúfalstva zadusí zraneného syna, toto objatie je stelesnením jeho pocitov

strachu, lásky , nenávisti a pohŕdania.

Ďal.ie diela: Bombardovanie NewYorku, Zisk nad zlato, Nebolo mi do smiechu .

autobiografia