Pri vete jednoduchej je podstatné najmä to, že základným stavebným prvkom vety je sloveso. Sloveso musí byť spravidla plnovýznamové a má schopnosť viazať na seba určitý počet jazykových prvkov. Jazykové prvky spolu s plnovýznamovým slovesom tvoria základnú vetnú štruktúru. Vetné členy, ktoré ju tvoria sú tzv. povinné.

 

 

Základné vetné štruktúry:

 

  1. Väzba podmet + priamy predmet

 

El padre llamó al hijo. (Otec volal syna.)

 

El padre = podmet

Hijo = priamy predmet


 

Podmet

 

Podmet je v španielčine aj v slovenčine zhodný v osobe aj v čísle so slovesným prísudkom. V slovenčine sa jedná o podstatné meno v prvom páde.


 

Priamy predmet

 

Priamym predmetom v slovenčine rozumieme akéhoľvek podstatné meno, ktoré sa viaže na podmet a stojí v štvrtom páde. V španielčine sa jedná o podstatné meno životné pred ktorým stojí predložka a.


El gato mató al pájaro. (Kocúr zabil vtáka.) 

  1. Väzba podmet + prísudkové sloveso

 

Madrid se encuentra en el centro de España. (Madrid sa nachádza v strede Španielska.)

 

Madrid – podmet

El centro – príslovkové určenie miesta


 

Príslovkové určenie

 

V základnej vete bližšie určuje miesto. Sloveso encontrarse si pre upresnenie vyžaduje bližší popis v podobe príslovkového určenia miesta.


Chicos se despiertan a las siete de la mañana. (Chlapci sa zobúdzajú o siedmej ráno.) 

  1. Podmet vyjadrený nepriamym predmetom

 

Los buenos ya están en nuestra parte. (Dobrí sú už na našej strane.)

 

Los buenos – podmet


 

Podmet

 

V tejto vete je podmet vyjadrený nepriamym predmetom, ktorý stojí pri neosobnom slovese. Zatiaľ čo v španielčine sa jedná o podmet, v slovenčine je slovo „dobrí“ nepriamym predmetom, ktorý stojí pri neosobnom slovese „estar“.


 

 

  1. Príslovkové určenie mimo základnej vetnej štruktúry

 

Hasta ahora, mi casa propia era sólo un sueño. (Až doteraz bol môj vlastný dom len snom.)

 

Ahora – príslovkové určenie času

Sólo – príslovkové určenie spôsobu


 

Príslovkové určenie

 

V tomto prípade príslovkové určenie času a ani spôsobu netvoria súčasť základovej vetnej štruktúry. Ich forma nie je určená slovesom a v prípade, že sú vynechané, veta nestráca svoj zmysel.Zopakujte si:
Vytvor jednoduchú vetu s príslovkovým určením času: Hoy
Vytvor jednoduchú vetu s väzbou podmet + priamy predmet

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky
Valerio Báez San José: Moderní gramatika španělštiny