1905 Parí. -1980 Parí.

- zaradenie: existencionalista (ateistický existencionalista)

- vy.tudoval filozofiu v Parí.i a v Nemecku

- počas 2.svetovej vojny zakladá hnutie odporu a vstupuje do komunistickej strany Francúzska

- veľký obdivovateľ socializmu

- po vojne sa stal veľký obdivovateľ Fidela Castra

- 60.roky - veľké sklamanie, vystupuje z komunistickej strany a svoju osobnú slobodu

nachádza v anarchistickom hnutí, v Červených brigádach v Taliansku a Nemecku

- 1964 - dostal Nobelovu Cenu za literatúru, neprijíma ju

- jeho dielo je značne rozsiahle

- do literatúry vstupuje 1938 filozofickou prózou HNUS

delenie:

a.) filozofické práce

b.) literárne

Znaky jeho tvorby:

1. prvky absurdity

2. uzavretý tmavý ohraničený priestor

3. ak zobrazuje verejné miesto, väč.inou sú to kaviarne v polo.ere

4. postavy - jedinci, ktorých svet je plný beznádeje a hnusu, ktorých sprevádza úzkosť a depresia

5. hlavná postava sa musí rozhodnúť (dostáva sa do hraničnej situácie, príde pocit oslobodenia)

6. jazyk je priamy, otvorený (vulgarizmy, naturizmy)

Hnus . román, filozofická próza

- klasické dielo existencionalizmu

- rozpracoval tu základné kategórie existencionalizmu

- román v denníkovej forme

- hlavná postava - Antoine Roquetin

- román nemá dramatickú zápletku, je len zobrazením drobných udalostí, ktoré pre.íva a do

denníka si zaznamenáva hlavná postava

Antoine .ije z renty, nemá rodinu ani priateľov. Celé dni trávi v hoteli alebo v kni.nici, kde

zbiera materiál na knihu o istom markízovi. Čoraz väč.mi vníma samotu, pociťuje nezmyselnosť

.ivota a analyzuje tam svoje du.evne stavy. Záchvaty úzkostí pociťuje ako chorobu. Nenávidí a

pohŕda ľuďmi a hlavne samým sebou

- záver: rozhodne sa odísť z mesta, knihu nedopísať a odrazu sa cíti slobodný a oslobodený od

v.etkého, čím sa sám sebe hnusil

Múr - kniha poviedok

- 1939

- obsahuje 5 poviedok: Múr, Izba, Herostratos, Intimita, .éfovo detstvo

- názov poviedok je symbolický (múr = izolácia- samota ľudí)

- poviedky na seba nenadväzujú, ka.dá poviedka je samostatná

- motto: .svet treba zmeniť pomocou aktivity ka.dého človeka.

Múr : psychologická existencionalistická poviedka

- príbeh sa odohráva v .panielsku počas občianskej vojne

- má krátke časové rozpätie

- zobrazuje človeka v hraničnej situácii - príchod väzňov (autor nevysvetlí, prečo sa

skupina partizánov ocitla vo väzení) - autor tu nevyu.il retrospektívu

 

- dôle.itá je len prítomnosť vo väzení, výsluch, súd, príchod veliteľa, vynesenie

rozsudku (v.etkých popravia) začatie popráv - prvé výstrely

- hlavná postava: Pablo sa dostáva znovu pred vy.etrovateľov (chcú zistiť, kde sa

nachádza Pablov priateľ, ale Pablo to nevie), chce si vystreliť z policajtov

- povie, .e jeho najlep.í priateľ je na cintoríne a neskôr sa dozvie, .e jeho najlep.ieho

priateľa pri zatýkaní na cintoríne zastrelia

Cesta slobody - tetralógia

1.časť: Vek rozumu

2.časť: Odklad z čias vojny

3.časť: Smrť v du.i

4.časť: Posledná .anca

- zachytáva udalosti r.1938 - 1940

- hlavná postava: profesor M. Delarne - je to filozof, nemá rodinu, rodinné záväzky, nechce sa

verejne anga.ovať, vzdať sa svojej slobody, proti niekomu bojovať a nechce Marcelu, s

ktorou čaká dieťa (obmedzovalo by jeho osobnú slobodu)

- jeho priateľ Daniel sa cíti slobodný, vezme si Marcelu, čím prejaví svoju osobnú slobodu

- v 3.časti sa Delarne zapojí do vojny, strieľa na v.etkých Nemcov, lebo jeho momentálna

voľba je, .e bojuje proti v.etkému, ale najmä proti predchádzajúcej existencii

- zo 4. časti sa zachovali len fragmenty

- tetralógia nie je ucelená

literárne eseje: = literárna úvaha

Bytie a ničota

- patrí medzi prvé

- vedie tu polemiky s Bohom

- raz ho popiera, raz verí v jeho existenciu

- človeka tu zobrazuje plného vá.ní a tvrdí, .e človek sa zaradil do .ivota náhodne, a preto sa

musí vedieť v .ivote orientovať

- záver vyznieva: človek nieje zodpovedný len sám za seba, ale za v.etkých ľudí.

Uragán nad cukrom

- obdivuje víťazstvo revolúcie na Kube

- obdivuje Fidella Castra

- venovaná Kube

dramatická tvorba:

Muchy

S vylúčením verejnosti

Nepochovaný

Počestná pobehlica

.pinavé ruky

Diabol a pán Boh

Altonskí väzni

Muchy

- alegorická hra s protifa.istickou tematikou

- rámec hry tvorí antická báj o Oresteovi, ktorí sa spolu so sestrou Elektrou rozhodnú pomstiť

smrť svojho otca

- autor sa tu postavil proti princípom antickej mytológie, lebo hlavný hrdina sa rozhodne konať

proti vôli bohov

Počestná pobehlica

- jednoaktovka

- odohráva sa v roku 1946 na juhu USA

- na začiatku vidíme belochov, prostitútku Lízu, jej klienta Freda a jeho vysoko postaveného

otca senátora Clarka

- senátor vydiera Lízu, aby sa priznala, .e vie, kde je schovaný prenasledovaný černoch,

ktorého neprávom obvinili zo zločinu

- senátor núti Lízu, aby podpísala prehlásenie, .e černoch ju znásilnil

- černoch prichádza za Lízou, Líza ho ukryje

- v záverečnej scéne Líza prizná, .e ju senátor donútil podpísať nepravé obvinenie

- hlavná my.lienka: zvíťazila mravnosť

Diabol a pán Boh

- téma: ľudské bytie a konanie

- odohráva sa v Nemecku v 16.storočí, obdobie nemeckej reformácie a sedliackých povstaní

- hlavná postava: vojvoda Götz, ktorý oblieha mesto, ktoré sa vzbúrilo proti knie.atám

- pácha zlo, tým chce získať absolútnu moc

- pomocou zrady mesto dobije, teraz chce páchať absolútne dobro - rozdá pôdu a buduje

.ťastné a slnečné mesto, kde bude vládnuť sloboda a láska

- jeho experiment nevy.iel a Götz sa cíti poní.ený

- a. keď sa stretne s prorokom pochopí, .e človek je dobrý a súčastne zlý, lebo neexistuje

absolútno, len človek sa rozhoduje, akým chce byť (to je aj hlavná my.lienka)

- záver: Götz príma názory ľudu, nastolí disciplínu a zavládne pokoj a kľud