Jazykové prejavy môžu mať rôzny štýl.
Štýl individuálne (osobné):
- Veľké rozdiely medzi prejavy jednotlivcov, najnápadnejšie sú rozdiely v individuálnom štýle rôznych autorov umeleckej literatúry
Štýly a slohotvorní činitelia všeobecné platnosti:
Na sloh prejavu majú veľký vplyv činitelia všeobecnej platnosti. Sú to podmienky a okolnosti, ktorými je hovorca alebo pisateľ viazaný. Takých činiteľov všeobecnej povahy je veľa. Záleží na tom:
- Či ide o prejav verejný alebo neverejný
- Či ide o prejav hovorený alebo písomný
- Aký má prejav účel
- Či sa v prejave odráža citové zaujatie pisateľa alebo či sa v ňom prejavuje len stránka rozumová
- Či ide o prejav nepripravený
- Či ide o monológ alebo dialóg
Vyjadrovania vlastnej spisovnej a hovorovej:
Záleží na tom, či prejav prebieha v súkromnom alebo verejnom prostredí a komu je určený
Pre verejný styk sa vypracovala osobitná podoba národného jazyka = spisovná Čeština
V bežnom spoločenskom styku sa užíva češtiny hovorovej. Hovorové vyjadrovanie sa vyznačuje:
a) neužíva sa slov knižných
b) užíva sa hovorových slov
c) voľnosťou v stavbe viet a menej presnými formuláciami.
Štýl prejavov hovorených a písomných:
Zvukové prostriedky reči nemajú v prostriedkoch písomných prejavov úplnú podobu - melódiu zodpovedajú len čiastočne interpunkčné znamienka, dôraz býva len niekedy označovaný podčiarknutím alebo odlišným typom písma.
V písme nič priamo nezodpovedá tempe reči, zafarbenie hlasu, mimike tváre a gestám.
Pôsobivosť hovorenej reči sa ďalej zvyšuje tým, že hovorca je v bezprostrednom styku s poslucháčmi, môže sa prispôsobiť ich reakciu. Hovorené vyjadrenie býva úzko späté so situáciou. Písomné pripomienky musí byť úplnejší. Hovorený prejav nie je tak prehľadný ako písomný text. V hovorených prejavoch je nutná jednoduchšia stavba viet a súvetí. Písomné prejavy môžu byť hutnejší a koncepčne a skladobnej zložitejšie.
Jazykové štýly podľa funkcie:
a) štýl proste média - bežné rozhovoru, správy, oznámenia, jednoduché popisy a rozprávanie. Tieto prejavy sa vyjadrujú jednoduchú vetnú stavbou i jednoduchú kompozíciou
b) štýl odborný:
- Štýl prakticky odborný - patrí sem aj štýl administratívne - styk úradné a obchodné, obchodná korešpondencia
- Štýl vedecký a náučný - cieľom je podať presné, výstižné a úplné ponaučenie o javu. Najviac záleží na presnosti a jednoznačnosti - používame termíny. Vedecké poznanie je sprístupnené širokej verejnosti v prácach nadstavbových.
- Štýl publicistický - štýl novín, časopisov, štýl prejavov rečníckych. Prejavy sú určené pre širokú verejnosť. Ich funkciou je čitateľa alebo poslucháča informovať, poučiť a tiež presvedčiť a získať ich pre určité ciele. Autori vzbudzujú záujem čitateľa pútavými nadpisy ...
- Štýl slovesných diel umeleckých - autori používajú spisovný jazyk, nárečie, obrazné vyjadrovanie - metafora ...

Slohové postupy:
1. informačný postup - najjednoduchší postup - prosté podanie informácie.
2. príbehov postup - ide o vystihnutie nejakej udalosti v určitom slede dejových zložiek
3. opisný postup - uvádzame časti nejakého celku, ich vlastnosti, zisťujeme, ako časti spolu súvisia, predovšetkým miestne a časovo
4. výkladový a úvahový postup - porovnávame rôzne javy a objasňujeme ich vzájomné vzťahy, vysvetľujeme príčiny, vyvodzujeme logické závery, podávame zdôvodnené hodnotenie ...
Slohové útvary:
= Vyhranené typy jazykových prejavov.
Prednáška = ústne prednesená výklad odborníka pred poslucháčmi
Reportáž = rozhlasový prenos zo športu
Recenzie = článok, v ktorom sa hodnotí nové dielo

Slohové útvary triedime podľa toho:
a) na akom slohovom postupe sú založené
b) v oblasti ktorého funkčného štýlu sa vypracovali
c) či ide o vyjadrovanie hovorenej alebo písomnej
d) hovorená reč sa potom líšia podľa toho, či ide o dialóg alebo monológ
Vypočuť
Čítať foneticky