Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

  

Na vytváranie web stránky sa používa jazyk: HTML - HyperText Markup Language, ktorého príkazy tvoria značky (tagy).

 

Zobrazenie zdrojového kódu: kliknutím pravým tlačidlom myši na texte stránky zo zobrazeného menu vyberieme Zobraziť zdrojový kód

 

z hlavného panela zvolíme Zobraziť / Zdrojový kód

 

Zdrojový kód stránky obsahuje iba textový formát, preto sa dá vytvárať v ľubovoľnom jednoduchom textovom editore, napr. edit z MS DOS alebo notepad z Windows.

Okno NotePad editora

 
Značky HTML jazyka: slúžia na popis obsahu a formátovanie www stránky a jej zobrazenia v prehliadači. Umožňujú na stránke:
 
  • formátovať text,
  • vkladať obrázky,
  • zvuky
  • videá
  • odkazy na iné stránky.
 

Podoba značky:

 

<začiatok> text </koniec> párové značky

 

<značka>………………….nepárové značky


 

 
Štruktúra HTML dokumentu

 

<HTML>………….začiatok HTML

 

<HEAD>………hlavička stránky

 

<TITLE>…….Titulok stránky - Zobrazí sa v hornom modrom riadku prehliadača

 

</TITLE>……..koniec Titulku stránky