Majster Jan Hus bol významný český náboženský reformátor, vysokoškolský pedagóg a kazateľ. Jeho učenie ovplyvnilo v 15. storočí husitské revolučné hnutie v Čechách a reformáciu v Európe.

 

 

Život a kariéra

Jan Hus sa narodil v roku 1370 v dedine Husinec (dnes okres Prachatice v Českej republike). Študoval v Prahe na Karlovej univerzite, kde získal titul bakalára a neskôr titul magistra slobodných umení (sedem slobodných umení bol stredoveký názov pre súhrn predmetov, ktoré tvorili všeobecné vzdelanie - gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia a hudba). Od roku 1398 študoval teológiu a v roku 1400 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako rektor Karlovej univerzity (1409-1410) a súčasne bol kazateľom v Betlehemskej kaplnke v Prahe, kde sa konali bohoslužby iba v českom jazyku, prístupné jednoduchému ľudu. Jana Husa ovplyvnili spisy Johna Wycliffa (profesor na Oxfordskej univerzite), ktorý kritizoval praktiky vtedajšej cirkvi. Aj Hus vo svojich kázňach kritizoval mravný úpadok cirkvi, preto ho katolícka cirkev označila za kacíra (odpadlík od viery), jeho učenie za herézu (názor nezlučiteľný so všeobecným učením cirkvi) a v roku 1411 ho exkomunikovala (vylúčila z katolíckej cirkvi). Na koncile v Kostnici bol odsúdený ako kacír a keď odmietol svoje učenie odvolať, bol 6. júla 1415 upálený na hranici.

V roku 1999 vyjadril pápež Ján Pavol II. ľútosť nad krutou smrťou Husa a uznal ho za reformátora cirkvi.


 

Exkomunikácia

Jan Hus sa dostal do sporov s katolíckou cirkvou pre obhajobu Wycliffovich názorova pre svoje proticirkevné kázne v Betlehemskej kaplnke. V roku 1411 bol exkomunikovaný. Cirkev si popudil aj kritikou križiackej výpravy (1412), ktorú vyhlásil pápež Ján XXIII. s prísľubom udelenia odpustkov (za peniaze vykúpený hriech) každému, kto sa výpravy zúčastní. Jan Hus preto nazval pápeža antikristom (nepriateľom Ježiša Krista a Boha). Za to na Husa a všetkých, ktorý sa s ním stýkali Ján XXIII. uvalilkliatbu (druhý najťažší cirkevný trest po exkomunikácii – potrestaný nesmie slúžiť omše a bohoslužby, ani udeľovať sviatosti) a nariadil, aby bol Hus zajatý a súdený podľa cirkevných zákonov. Betlehemská kaplnka mala byť zbúraná. Jan Hus opustil Prahu a odsťahoval sa na vidiek. Útočisko našiel na Kozom Hrádku (neďaleko dnešného mesta Tábor) pod ochranou pána Jana z Ústí a na hrade Krakovec. Pražská teologická fakulta odsúdila Husa za jeho proticirkevné názory a vzpieranie sa autorite pápeža a celej cirkvi.


 

Cirkevný koncil v Kostnici

Pápež Ján XXIII. zvolal na podnet rímskeho cisára Žigmunda Luxemburského 30. októbra 1413 do Kostnice pri Bodamskom jazere (v Nemecku) cirkevný koncil (zhromaždenie hodnostárov katolíckej cirkvi), ktorý mal ukončiť rozkol v západnej cirkvi (vláda troch pápežov), reformovať cirkev a odstrániť herézu. Kostnický koncil mal ukončiť aj proces s Janom Husom. Hus sa na pozvanie Žigmunda Luxemburského vydal na koncil v domnienke, že bude môcť slobodne obhajovať svoje učenie. Žigmund mu vystavil glejt – ochranný list, ktorý mu zaručil iba bezpečnú cestu cez Žigmundové územie do Kostnice, neochraňoval ho však pred trestom, pretože cirkevný súd nemohol Žigmund ovplyvniť. Spolu s Husom cestoval sprievod so šľachticmi, zástupcom Karlovej univerzity a pisárom. Hus sa ubytoval v dome v Kostnici (dnes je tu Múzeum J. Husa), ale z obavy pred jeho útekom bol prevezený do paláca, kde býval aj pápež Ján XXIII. a neskôr bol uväznený v kobke dominikánskeho kláštora na ostrove uprostred Bodamského jazera. Hus bol obvinený z ôsmych bludov (názorov odlišných od učenia cirkvi). Žigmund Luxemburský žiadal kardinálov, aby Husa prepustili, tí to však odmietli a Žigmund, aby odstránil rozkol v cirkvi, ustúpil. Vo väzení Hus napísal niekoľko spisov - O pokání, O milování Boha, O třech nepřátelích člověka, O smrtelném hříchu, O přikázání Páně a modlitbě, O manželstvíaO svátosti oltářní.

Počas kostnického koncilu bol pápež Ján XXIII. pod nátlakom prinútený abdikovať (odstúpiť s funkcie), ale ušiel a svoju abdikáciu odvolal. Neskôr bol zatknutý a koncil ho odvolal. Novým pápežom sa stal Martin V. Tieto udalosti prerušili proces s Husom. Koncil nedovolil Husovi obhajovať svoje učenie. Jeho kázne označil za bludné a žiadal, aby ich odvolal. To však Hus odmietol a tak ho koncil obvinil z kacírstva.


 

Upálenie Jana Husa

6. júla 1415 snem kostnického koncilu označil Husove učenie a názory za heretické. Jan Hus bol obvinený zo šírenia Wycliffových názorov. Husove knihy bolo nariadené spáliť a Jan Hus bol prehlásený za kacíra. Snem ho odovzdal svetskému súdu so žiadosťou ušetriť jeho život. Žigmund Luxemburský odovzdal Husa miestnemu pánovi v Kostnici, ktorý ho nariadil popraviť upálením. Aj po priviazaní ku kolu uprostred hranice bolo Husovi ponúknuté odvolanie, aby si zachoval život. Hus to odmietol a hranica bola zapálená. Husove pozostatky boli hodené do rieky Rýn, aby si jeho prívrženci neurobili z hrobu pútnické miesto.

Správa o Husovej smrti spôsobila v Čechách hnev, ktorý vyvrcholil v roku 1419 vypuknutím husitskej revolúcie.


 

Dielo Jana Husa

Jan Hus bol autorom traktátov a diel, ktoré písal po latinsky aj po česky. K najvýznamnejším patria:

O církvi – Hus chápe cirkev ako spoločenstvo předurčené ku spáse, za príslušníka cirkvi považuje toho, kto žije podle Kristových prikázaní, za hlavu cirkvi nepovažuje pápeža, ale Krista. Pokiaľ pápež jedná v rozpore s Božím slovom, nemusia ho veriaci uznávať. Každý kreťan má právo kontroly náboženského učenia. Meradlom pravosti učenia je Biblia.

Proti bule papežské (latinsky) – vystupuje proti predávaniu odpustkov, priamo napadá pápeža.

O českém pravopise – zmena pravopisu češtiny.

Dcerka– náboženská výchova pre dievčatá.

Výklad Viery, Desatera a Páteře – Páteř znamená modlitbu Otče náš (z lat. Pater noster), jedná se o výklad viery, desiatich Božích přikázaniach a Otčenáši.

Knížky o svatokupectví – kritika vtedajšej cirkvi. Za svätokupectvo považoval, pokiaľ niekto vymáhal poplatky za cirkevné obrady (krsty, pohreby, omše, modlitby apod.), nepozerajúc na chudobu veriacich. Je pre odoberanie majetku cirkevným hodnostárom, nehovorí však, komu by mal patriť.Zopakujte si:
1. Aké posty zastával Jan Hus?
2. Prečo bol Hus exkomunikovaný?
3. Kde, kedy a prečo bol Jan Hus upálený?
4. Vysvetlite pojem: glejt, exkomunikácia, kacír, heréza, odpustok, uvaliť kliatbu?

Použitá literatúra:
Múcska, V. a Skladaný, M.: Európa v období stredoveku, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1996.
Osobnosti – Česko : Ottův slovník. Ottovo nakladatelství, Praha 2008.
Šmahel, F.: Jan Hus. Život a dílo. Argo, Praha 2013.