Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Literárny druh: dráma

Literárny žáner: divadelná hra – veselohra

Kompozícia: 3 dejstvá

 

Téma: satirický pohľad na slovenské malomestské prostredie, nedostatok národného povedomia v remeselníckych rodinách, dlhodobé odnárodňovanie zemanov.

 

Hlavná myšlienka: Zosmiešňovanie negatívnych vlastností a života slovenského meštiactva.

 

Postavy: Jánoš Tesnošil – čižmár

pán z Chudobíc

učiteľ Sloboda

učiteľ Procházka

 

 

Jánoš Tesnošil je čižmár, ktorý sa na vandrovke podučil maďarčine, a preto sa vyvyšuje nad ostatných. Do svojej reči vpletá maďarské slová a vety, neuvedomuje si, že sa zosmiešňuje. Tak sa správa aj pán z Chudobíc, schudobnený zeman, školský inšpektor a dozorca cirkvi, ktorý hoci dobre po maďarsky nevie, nasilu sa robí Maďarom a núti do toho aj svojho nahlúpleho syna Atilu. Dej veselohry sa odvíja okolo voľby nového učiteľa v Kocúrkove. Na nového učiteľa si robia nárok všetky kocúrkovské matky, ktoré majú dcéry na vydaj. Tesnošil pripraví uvítanie, pohostenie a byt pre učiteľa Slobodu. Vo svojej namyslenosti sa domnieva, že mu zaimponuje maďarčinou. Sloboda si vyvolí krásnu Ľudmilu, dcéru bývalého učiteľa, ktorá Tesnošilovu Aničku prevyšuje nielen vzdelaním, ale aj národným uvedomením. V druhom dejstve autor vykresľuje autor obraz stretnutia študentov so zbojníkmi, oživujúc ľudovú jánošíkovskú tradíciu. Pani Tesnošilová chce svoju dcéru vydať za pána, aspoň za farára alebo dôstojníka. Pán z Chudobíc sa zase rozčuľuje na farára, ktorý sa pokladá za jemu rovného: „Náš kňaz, verte mi, y sa so mnou nečaroval, hoci sedím na celej kúrii. Odo mňa, pravda, ani za nechtom blata nedostane! On je hrubián a mňa ako seberovného pokladá. A to si ja vyprosím.“

Slovenskú národne uvedomelú inteligenciu reprezentuje starnúci učiteľ Procházka, jeho dcéra Ľudmila a mladý učiteľ Sloboda, ktorý zastáva idey rovnosti národov a chce pracovať pre slovenský národ. Stretá sa v názorovom boji s predstaviteľom zanikajúceho feudalizmu, ktorý sa odnárodnil a násilne presadzuje v maďarčine.