Isaac Newton, Pohybové zákony, zotrvačnosť

Isaac newton urobil veľa dôležitých objavov týkajúcich sa pohybu, gravitácie a svetla. Jeho tri pohybové zákony mali zásadný vplyv na vedecké myslenie.

Prvý Newtonov pohybový zákon hovorí, že teleso na ktoré nepôsobí žiadna sila, zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe. Toto je zákon zotrvačnosti.

Druhý Newtonov pohybový zákon hovorí, že akákoľvek pohybová sila, pôsobiaca na teleso má vplyv  na jeho pohyb. Miera vplyvu závisí od hmotnosti telesa a veľkosti pôsobiacej sily.

Tretí Newtonov pohybový zákon hovorí, že pokiaľ na teleso pôsobí sila, pôsobí i teleso v opačnom smere rovnako veľkou silou. Prvej sile hovoríme akcia a druhej reakcia.

Zotrvačnosť

Telesá bránia zmenám svojho pohybu. Tejto tendencii hovoríme zotrvačnosť a vzťahuje sa na telesá v pokoji aj v pohybe. Zotrvačnosť telesa v pokoji bráni jeho pohybu. Pokiaľ sa teleso pohybuje, udržuje ho zotrvačnosť v rovnomernom priamočiarom pohybe. Ak chceme tento pohyb meniť, musíme použiť silu. Zotrvačnosť rastie s hmotnosťou telesa. Veľké zviera musí na zmenu pohybu použiť väčšiu silu ako menšie zviera. Dvojnásobok hmotnosti znamená aj dvojnásobnú zotrvačnosť,

Hybnosť

Hybnosť j miera tendencie telesa pokračovať v pohybe. Dá sa zistiť vynásobením hmotnosti telesa a jeho rýchlosti. Čím je väčšia hmotnosť telesa a jeho rýchlosť, tým väčšia je i jeho hybnosť. Rovnako ako rýchlosť, je i jeho hybnosť vektorová veličina, má teda veľkosť a smer.