Sloveso ir alebo venir

Slovesá irvenir majú spoločný základný význam hýbať sa,pohybovať sa, ísť určitým smerom. Ich rozdielne použitie závisí na smere pohybu vzhľadom na hovoriaceho.

  1. Ak sa jedná o pohyb smerom k miestu, kde sa hovoriaci nachádza, používa sa sloveso venir.

  2. Ak sa jedná o pohyb akýmkoľvek iným smerom, používa sa sloveso ir.

 

V slovenčine sa tento princíp pri slovesách ísť prísť neuplatňuje. Preto sa môžu vyskytovať vety, v ktorých sloveso prísť zodpovedá španielskemu ir.

 

Napr.:

prísť = venir

 

Prídeš do Španielska? (hovoriaci je v Barcelone)

¿Vas a venir a España?

prísť = ir

 

Áno, prídem. (Hovoriaci je v Bratislave)

Sí, voy a ir.

 

 

Španielske sloveso venir vyjadruje doprovod, kedy slovenskému slovesu ísť odpovedá španielske venir v otázkach typu „Ideš, pôjdeš so mnou/s nimi?“

 

Napr.:

Ideš so mnou?

¿Vienes conmigo?

 


Pôjdeš s nimi?

¿Vienes con nosotros?


V otázkach typu „Ideš, pôjdeš s ním, s ňou, s nimi?“ sa používa sloveso ir. Sloveso ir tu vyjadruje odchod.

 

Napr.:

¿Vas con él?

¿Vas con ella?

¿Vas con ellos?

 

V odpovediach na všetky uvedené otázky sa používa výhradne sloveso ir.

 

Napr.:

Sí, voy a ir/voy contigo, con él, etc.

No voy a ir/voy contigo, con él, etc.


 

 

Sloveso venir alebo llegar

Obe slovesá aj venir aj llegar znamenajú prísť, avšak ich použitie sa riadi určitými pravidlami. Ak sa jedná o pohyb smerom k miestu, kde sa hovoriaci nachádza, možno použiť buď venir alebo llegar. Ak sa jedná o pohyb smerom k miestu, ktoré nie je totožné s miestom hovoriaceho, používa sa sloveso llegar.

 

Napr.:

Vinimos tarde.

 

Prišli sme neskoro. (na miesto, kde práve sme)


 

Llegamos tarde.

 

Prišli sme neskoro. (buď na miesto, kde práve sme alebo hocikam inam)


Ako vyplýva z vyššie uvedeného, v rade prípadov je nutné zvoliť medzi venir llegar. Pri tejto voľbe je možné sa riadiť nasledujúcim kritériom:

 

  • ak má byť v slovese prísť skôr dôraz na priebeh daného deja, používa sa sloveso venir

  • ak zdôrazňuje sa viac konečná fáza deja alebo jeho ukončenie, používa sa sloveso llegar, ktoré je možné prekladať do slovenčiny slovesom doraziť

 

Napr.:

Vengo de la biblioteca. Príchádzam/idem/vraciam sa z knižnice.

Llegué el viernes. Prišiel/ dorazil som v piatok.

Dile que venga. Povedz mu/jej nech príde.

Dime cuando lleguen. Povedz mi, keď dorazia/ prídu.

Ya van viendo los estudiantes nuevos. Už prichádzajú noví študenti.

Por fin llegamos. Konečne sme tu./Konečne sme prišli/ dorazili.

Tam, kde sa nejedná o zdôraznenie žiadnej konkrétnej fázy deja, sú slovesá venir a llegar zameniteľné.

 

Napr.:

Ha venido/llegado el correo. Prišla pošta.

Vino/llegó el invierno. Prišla zima.

Todavía no ha venido/llegado. Ešte neprišiel.

 

 

 

Sloveso llevar alebo traer

Rozdiel medzi slovesami llevar s významom niesť, priniesť, odniesť, doviezť atď. a slovesom traer s významom priniesť, priviezť atď. je podobný ako medzi slovesami ir venir. Traer sa používa vtedy, ak sa jedná o pohyb smerom k miestu, kde je hovoriaci a naopak llevar sa vzťahuje k miestu, ktoré nie je totožné s miestom hovoriaceho.

 

Napr.:

Me llevó el libro a la clase. Priniesol mi knihu do triedy. (nenachádzam sa v triede)

Me trajo el libro a la clase. Priniesol mi knihu do triedy. (nachádzam sa v triede)

 

Pri preklade do slovenčiny je možné v niektorých prípadoch postihnúť rozdiel medzi llevartraer pomocou rôznych predpôn slovesa niesť: od-, pri-, za-, do-. Pri preklade zo slovenčiny do španielčiny je vždy potrebné si uvedomiť, aký je smer pohybu vo vzťahu k hovoriacemu.

 

Napr.:

Priviezli sme mu kufor.

Le llevamos su maleta. (nie sme tam, kam sme mu kufor práve priviezli)

Le trajimos su maleta. (sme tam, kam sme mu kufor priviezli)

 Zopakujte si:
1. Prišiel som v nedeľu.
2. Prídeš na Mallorku?
3. Pôjdeš do školy so mnou?
4. Nie, nepôjdem s tebou.

Použitá literatúra:
HOUŠTECKÁ, E. 1997. Španělština v testech s gramatickým minimem. Voznice: Leda. 1997. 184 s. ISBN: 80-85927-27-6
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9