V angličtine poznáme množstvo prídavných mien. Niektoré z nich sa tvoria odvodzovaním pomocou rôznych prípon. Veľmi často sú používané prípony –ing a –ed. Pomocou nich vytvárame dvojice prídavných mien s rozdielnym významom.


 

Prídavné mená s príponou –ing

Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008


The ghost was very frightening. (Duch bol veľmi strašidelný.)


Prídavné mená končiace príponou –ing opisujú charakter podmetu, teda aké niečo alebo niekto je. Nie aký má pocit.

V použitom príklade bol duch strašidelný – je to jeho charakteristická vlastnosť.


The news is surprising. (Správy sú prekvapujúce.)

- je to ich charakteristická vlastnosť


The journey was very tiring. (Cesta bola veľmi únavná.)


The end of the game was exciting. (Koniec hry bol vzrušujúci.)


Your idea is interesting. (Tvoj nápad je zaujímavý.)


The lesson was boring. (Hodina bola nudná.)


Was the film disappointing? (Bol film neuspokojivý?)


I went for a relaxing walk. (Išiel som na uvoľňujúcu prechádzku.)


The clowns were very entertaining. (Klauni boli veľmi zábavní.)