Individuálne rozhodovanie sa uplatňuje pri rýchlych rozhodnutiach, tam kde rozhodovanie nie je náročné. Subjektom rozhodovania je manažér, rozhodnutie prijíma na základe delegovanej právomoci, to znamená, že manažér rozhoduje sám. Pri rozhodovaní uplatňuje vlastná štýl rozhodovania.

 

Výhody  individuálneho rozhodovania

·         rýchlosť,

·         nízka časová náročnosť,

·         jednoznačne definovaná zodpovednosť za prijaté rozhodnutie

 

Nevýhody individuálneho rozhodovania

·         subjektivizmus

·         riziko nízkej efektívnosti rozhodovania, manažér nemusí mať k dispozícii všetky potrebné informácie pre efektívne rozhodovania

  

 

Skupinové rozhodovanie – rozhodnutie prijíma pracovná skupina. Malo by byť založené na konsenze.

 

Výhody skupinového rozhodovania

·         predpoklad vyššej efektívnosti, skupina môže mať viac potrebných informácií,