SOME - je neurčité zámeno, ktoré je možné použiť ako podstatné meno, prídavné meno a tiež ako zámeno. Do slovenčiny ho prekladáme ako: nejaký, niektorý, niekoľko a pod. Používa sa v kladných oznamovacích vetách a v otázkach, na ktoré očakávame kladnú odpoveď.

 

 

Examples:

 

We need some bananas.

She always takes some sugar in her coffee.

Do you want some tea?

 

 

ANYje neurčité zámeno, ktoré môžeme, rovnako ako „some“, použiť ako podstatné meno, prídavné meno a zámeno. Používame ho v otázkach vo význame „nejaký“, v záporných vetách vo význame „žiadny“ a v oznamovacích kladných vetách vo význame „akýkoľvek“, „ktorýkoľvek.“

 

 

Examples:


We haven´t got any bread.

Can you see any pictures on the wall?

My sister doesn´t need any help.

I can answer any question.

 

 

VŠIMNITE SI!

 

Some a any používame keď:

 

● presný počet nie je známy

● presný počet nie je dôležitý

● some a any používame tak s počítateľnými ako aj nepočítateľnými podstatnými menami

● some a any často používame v spojení s predložkou OF a to najmä pri výbere z určitej skupiny, napr.: Some of the apples are red, some of them are green. I can´t see any of them.

 

 

 

NO – je neurčité zámeno a používa sa v zmysle „žiadny“. Keďže v anglickej vete môže byť len jeden zápor, pri použití neurčitého zámena „no“ ostáva sloveso vždy kladné. Pri výbere zo skupiny môžeme použiť aj výraz NONE + predložku OF.

 

 

Examples:


I have no brothers or sisters.

She needs no money.

None of us was hurt.

 

 

ZLOŽENÉ TVARY


SOME, ANY a NO sa používajú aj v zložených tvaroch. Ich použitie sa riadi vyššie uvedenými pravidlami.

 

niekto

somebody

anybody

nobody

niečo

something

anything

nothing

niekto

someone

anyone

no one

niekde

somewhere

anywhere

nowhere

nejako

somehow

anyhow

----

niekedy

sometime

anytime

never

niekto iný

somebody else

anybody else

nobody else

niečo iné

something else

anything else

nothing else

niekde inde

somewhere else

anywhere else

nowhere else

 

Examples:

 

Somebody is at the door.

I would like to buy something nice for my wife.

Would you like anything else?

Anyone can come.

There´s nowhere to go.

Nobody is at home.

 

 

Tieto zložené tvary sa v anglických vetách spájajú s neurčitkom TO:

 

● I haven´t got anything to do.

● Have you got anything to eat? I am hungry.

● I have got nothing to drink.Zopakujte si:
1. Aké neurčité zámená poznáme?
2. Čo vyjadruje a v akých vetách používame neurčité zámeno ‚some‘?
3. Čo vyjadruje a v akých vetách používame neurčité zámeno ‚any‘?
4. Uveď 3 príklady na neurčité zámeno ‚no‘.
5. Aké zložené tvary neurčitých zámen poznáme?

Použitá literatúra:
http://www.english-the-easy-way.com/Determiners/Some_Any.htm

http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag03i00.htm