Имя существительное

Podstatné meno


 • Имя существительное - часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?

 • Podstatné meno je slovný druh, ktorý označuje predmet a odpovedá na otázky kto? čo?

 • Имена существительные относятся к роду:

  мужскому,

женскому,

среднемую.

 • Podstatné mená patria do rodu:

  mužského,

ženského,

stredného.

 

 

Poznámka: Medzi ruštinou a slovenčinou sú rozdiely v rodoch (проблема/problém je v ruštine ženského rodu, ale v slovenčine mužského rodu).

 

 

 • По значению имена существительные делятся на:

  собственные,

нарицательные,

одушевленные,

неодушевленные.

 • Podľa významu sa podstatné mená delia na:

  vlastné,

všeobecné,

životné,

neživotné. 

Собственные имена существительные - это названия отдельных лиц, единичных предметов.

 

К собственным именам существительным относятся:

 

 • фамилии (псевдонимы, прозвища), имена, отчества людей, а также клички животных.

 • географические названия

 • астрономические названия

 • названия газет, журналов, произведений литературы и искусства, заводов, кораблей и др.

 

Собственные имена существительные иногда переходят в нарицательные (например: Ампер - французский ученый, ампер - единица силы электрического тока).

 

 

 

Vlastné podstatné mená – sú názvy jednotlivých osôb, jedinečných predmetov.

 

K vlastným podstatným menám patria:

 

 • priezviská, (pseudonymy, prezývky), krstné mená, otcovské mená ľudí, a tiež mená zvierat.

 • geografické názvy

 • astronomické názvy

 • názvy novín, časopisov, literárnych a umeleckých diel, tovární, lodí atď.

 

 

Vlastné podstatné mená sa niekedy stávajú všeobecnými (napríklad: Ampér – francúzsky učenec, ampér – jednotka výkonu elektrického prúdu).

 

 

 

Нарицательные имена существительные - это общее название для всех однородных предметов и явлений. Имена существительные нарицательные могут переходить в собственные (например: земля - суша, Земля - планета Солнечной системы).

 

Všeobecné podstatné mená – sú spoločné názvy pre všetky rovnorodé predmetya javy. Môžu sa stať vlastnými podstatnými menami (napríklad: zem – súš, Zem – planéta Slnečnej sústavy).

Имена существительные одушевленные служат названиями людей, животных и отвечают на вопрос кто?

 

Životné podstatné mená pomenúvajú ľudí, zvieratá a odpovedajú na otázku kto?


 

 

Неодушевленные имена существительные служат названиями неживых предметов, а также предметов растительного мира и отвечают на вопрос что?

 

К неодушевленным также относятся имена существительные типа группа, народ, толпа, стая, молодёжь и т.д.


 

Neživotné podstatné mená pomenúvajú neživé predmety, rastliny a odpovedajú na otázku čo?

 

K neživotným podstatným menám patria tiež podstatné mená typu skupina, národ, dav, kŕdeľ, mládež atď.

 

 

 

Число имен существительных

Имена существительные употребляются в единственном числе, когда речь идет об одном предмете, и во множественном числе, когда имеется в виду несколько предметов.

 

Некоторые имена существительные употребляются ли только в единственном, или только во множественном числе.


 

 

Číslo podstatných mien

 

Podstatné mená v jednotnom čísle sa používajú vtedy, keď sa jedná o jeden predmet a v množnom čísle, keď sa jedná o viac predmetov.

 

Niektoré podstatné mená sa používajú buď iba v jednotnom čísle, alebo iba v množnom čísle.

 

 

 

Существительные, которые имеют только форму единственного числа:

 

 1. Названия множества одинаковых лиц, предметов (собирательные существительные): молодежь, студенчество, человечество и др.

 2. Названия предметов с вещественным значением: асфальт, железо, молоко, и др.

 3. Названия качества или признака: ловкость, молодость, темнота и др.

 4. Названия действия или состояния: выполнение, внушение, горение и др.

 5. Собственные имена в качестве наименований единичных предметов: Москва, Волга и др.

 6. Слова: бремя, вымя, пламя, темя и др.

 

 

 

Podstatné mená, ktoré majú iba tvar jednotného čísla:

 

 1. Názvy množstva rovnakých osôb, predmetov (hromadné podstatné mená): mládež, študentstvo, ľudstvo atď.

 2. Názvy predmetov s látkovým významom (látkové podstatné mená): asfalt, železo, mlieko atď.

 3. Názvy kvality alebo príznakov: šikovnosť, mladosť, temnota atď.

 4. Názvy dejov a stavov: splnenie, napomenutie, horenie atď.

 5. Vlastné mená s významom jedinečnosti: Moskva, Volga atď.

 6. Slová: bremeno, vemeno, plemeno, temeno atď.

 

 

 

Существительные, которые имеют только форму множественного числа:

 

 1. Названия составных и парных предметов: брюки, весы, ножницы и др.

 2. Названия материалов или их отходов, остатков: отруби, макароны, сливки, и др.

 3. Названия промежутков времени, игр: шахматы, каникулы, будни и др.

 4. Названия действий и состояния природы: выборы, переговоры, всходы, заморозки, дебаты и др.

 5. Некоторые географические названия: Карпаты, Альпы, Сокольники и др.


 

 

Podstatné mená, ktoré majú iba tvar množného čísla:

 

 1. Názvy predmetov s hromadným významom: nohavice, váhy, nožnice atď..

 2. Názvy materiálov alebo ich odpadov, zvyškov: otruby, makaróny, smotana atď.

 3. Názvy časových úsekov, hier: šachy, prázdniny, všedné dni atď.

 4. Názvy dejov a poveternostnej situácie: voľby, ranné mrazy, debaty atď.

 5. Niektoré geografické názvy: Karpaty, Alpy, Sokolníky atď.

 

 

 

Падежи имен существительных

 

В русском языке шесть падежей. Падеж определяется по вопросам. Начальная форма имени существительного - именительный падеж единственного числа.

 

Именительный - кто? или что?

Родительный - кого? или чего?

Дательный - кому? или чему?

Винительный - кого? или что?

Творительный - кем? или чем?

Предложный - о ком? или о чем?