V slovenčine mu zodpovedajú slovesá v tvare nedokonavom.

 


Vyjadruje:

 

- stav vecí, kvalitu alebo okolnosti v minulosti

- dej, ktorý sa v minulosti opakoval

- dej, ktorý v minulosti trval (jeho trvanie nie je vymedzené)

- dej, ktorý prebiehal súčasne s iným dejom minulým

- nezrealizovaný úmysel

 


Tvorí sa pripojením nasledujúcich koncoviek k slovesnému základu

 

vo      vamo

vi        vate

va       vano

 

AVERE - mať

avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano


ESSERE - byť

ero, eri, era, eravamo, eravate, erano


 

Príklady:

 

Ako malý chlapec som hrával na flaute. Da bambino suonavo il flauto.

Dobre si na neho spomínam, bol mladý a silnejší. Me lo ricordo bene, era giovane e un po robusto.


Minulý čas zložený - passato prossimo

 


Minulý čas zložený vyjadruje dej, ktorý sa odohrával nedávno a je už ukončený.Vyjadrujeme ho tím pádom v dokonavom vide - kúpil som, hovoril som.

Tvorí sa príčastím minulým slovesa významového (il participio passato) a príslušným tvarom slovesa pomocného (avere, essere).


Príčastie minulé:

 

1. slovesná trieda - Parl-are -- ATO = PARLATO

2. slovesná trieda - Vend-ere -- UTO = VENDUTO

3. slovesná trieda - Fin-ire -- ITO = FINITO


 

Rad slovies tvorí príčastie minulé nepravidelne:

 

aprire - aperto, dire - detto, fare - fatto, chiudere - chiuso, vedere - visto, mettere - messo, scrivere - scritto, spendere - speso, venire - venuto, perdere - perso, decidere - deciso, bere - bevuto, leggere - letto...


Všetky zvratná slovesa a väčšina slovies vyjadrujúcich pohyb, eventuálne pohyb určitým smerom alebo zmenu stavu, majú pri sebe pomocné sloveso essere. Príčastie sa potom zhoduje ako v rode, tak v čísle podnetu. Ostatné slovesa majú pri sebe pomocné sloveso avere.

 


PARLARE - hovoriť

 

ho parlato

hai parlato

ha parlato

abbiamo parlato

avete parlato

hanno parlato


ANDARE - ísť

 

sono andato/andata

sei andato/a

e andato/a

siamo andati/e

siete anadti/e

sono andati/e


Príklady:

 

Hovoril som s Markom. Ho parlato con Marco.

Išli sme do kina. Siamo andati al cinema.

Predal som dom. Ho venduto la casa.

Kedy si sa včera zobudil? Quando ti sei svegliato ieri?

Nemohol som zatelefonovať. Non ho potuto telefonare.


Predminulý čas - trapassato prossimo

 


Predminulý čas sa v taliančine tvorí z imperfekta slovesa AVERE nebo ESSERE a príčastia minulého.Často je sprevádzaný príslovkami ako - nikdy, skôr, predtým, vždy, ešte a ďalšími. Vyjadruje minulý dej, vyjadrený pred iným minulým dejom.


avevo parlato   avevamo parlato

 

avevi parlato     avevate parlato

aveva parlato     avevanno parlato

ero partito/a      eravamo partiti/e

eri partito/a       eravate partiti/e

era partito/a      erano partiti/e

 

 

Príklady

 

Ako som vám sľúbil, kúpil som vám knihu. Come le avevo promesso, le ho comprato quel libro.

Bol som unavený, pretože som veľa chodil. Ero stanco, perche avevo caminato molto.

Čo ste robili potom, čo som odišla? Cosa avete fatto dopo che io ero partita?


 

Zdroj:

Bukáček J., Benešová H. Učebnice italštiny (SPN Praha, 1963)

Hamplová S.:Stručná mluvnice italštiny (Academia Praha, 1995)

Janešová J.: Italština pro samouky (SPN Praha, 1991)