Výraz „il y a“ používame pri určovaní miesta, pri uvádzaní. Tento výraz vyjadruje, že niekde niečo (niekto) je, vyskytuje sa, existuje. Dáva sa buď na začiatok vety alebo za príslovkové určenie miesta.


 

Používa sa vtedy, keď podmet nestojí na čele vety.


La photo est sur la table. (Tá) fotografia je na stole.

Sur la table, il y a une photo. Na stole je (nejaká) fotografia.

Il y a une photo sur la table. (Nejaká) fotografia je na stole.Podstatné meno, ktoré nasleduje po „il y a“ má spravidla neurčitý člen, pretože oznamuje niečo nové, zatiaľ neurčené – v slovenčine môžeme povedať (nejaký, nejaká...).                             un livre.

Sur la table il y a  une photo.

                             des fleurs.Je potrebné všimnúť si dobre významový rozdiel:


Où est la photo?

Kde je (tá) fotografia?


La photo est sur la table.

(Tá) fotografia je na stole.


Quʼest-ce quʼ il y a sur la table?

Čo je na stole?


Sur la table, il y a une photo.

Na stole je (nejaká) fotografia.


Il y a aussi un livre.

Je tam aj (nejaká) kniha. 

Il y a v opytovacej vete:


Il y a des chansons dans votre livre?

Sú vo vašej knihe piesne?


Est-ce quʼil y a une photo de Paris?

Je tam fotografia Paríža?


Y a-t-il des exercices?

Sú tam cvičenia?


Quʼ est-ce quʼil y a encore dans votre livre de français?

Čo ešte je vo vašej učebnici francúzštiny?
Il y a v zápornej vete:


Il nʼy a pas de photo, il nʼy a pas dʼ exercices.

Nie je tam (žiadna) fotografia, nie sú tam (žiadne) cvičenia.V zápornej vete dávame po „il y a“ podstatné meno, pred ktorým je namiesto neurčitého člena predložka de. Porovnajte: Jʼ ai un frère. – Je nʼai pas de frère.Zopakujte si:
1. Vymenujte príklady na „il y a“ v zápornej vete.
2. Aký člen dávame po výraze „il y a“ a prečo?
3. Povedzte, čo vyjadruje vo vete výraz „il y a“.
4. Vymenujte príklady na „il y a“ v opytovacej vete.

Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov
Josef Hendrich, Otomar Radina, Jaromír Tláskal: Francouzská mluvnice