Ako sme už v predchádzajúcej kapitole spomenuli, nemčina má dva budúce časy. Druhý budúci čas sa tvorí nasledovne:

 

Pomocné sloveso werden + II. Infinitív


 

 

 


 

Jednotné číslo

 

 

Množné číslo

 

1. osoba

 

ich werde geschrieben haben

 

wir werden geschrieben haben

 

2. osoba

 

du wirst geschrieben haben

 

ihr werdet geschrieben

haben

 

3. osoba

 

er wird geschrieben haben

Sie, sie werden geschrieben haben


 

Napr.

 

Professor wird seine Studenten bis Ende des Semesters geprüft haben.

Profesor vyskúša svojich študentov do konca semestra.Minulý čas stojí na konci vety:

 

Napr.


Ich werde die Arbeit bis Montag fertig gemacht haben.

V pondelok budem mať prácu dokončenú.

 

Paul wird die Novelle bis Weihnachten übersetzt haben.

Pavol bude mať novelu do Vianoc preloženú.

 

 

Druhý budúci čas je pre Slovákov komplikovaný tvar. Pôvodne naznačoval budúci dej, ktorý sa skončí, než nastane iný budúci dej. Jeho vzťah k prvému budúcemu času bol taký, ako vzťah pluskvamperfekta k préteritu a vzťah perfekta k prézentu.

 

V tejto funkcii sa však s druhým budúcim časom stretávame veľmi zriedka. Väčšinou sa vyskytuje v literatúre. V hovorovom jazyku sa nahrádza perfektom alebo prézentom, ktorý prekladáme prítomníkom dokonavého slovesa.


Napr.

 

Wenn ich meine Arbeit beendet haben werde, komme ich zu dir.

Wenn ich menie Arbeit beendet habe, komme ich zu dir.

Wenn ich meine Arbeit beende, komme ich zu dir.

Ked skončím moju prácu, prídem k tebe.