prítomný priebehový čas v zmysle budúceho


After I leave school, I am studying at university.

- dopredu naplánované, dohodnuté, väčšinou už na 100 % 

 

Spojky používané v časových vetách:


 

 

when

 

keď

 

while

 

pokým

 

as soon as

 

hneď ako

 

after

 

po

 

before

 

pred

 

until

 

pokým ne ....

  

Rozdiel medzi whenwhile:


when – bod v čase

 

When I come home, I will do my homework. (Keď prídem domov, urobím si úlohu.)


 

while – časové obdobie

 

While I am in Paris, I am going shopping. (Pokým budem v Paríži, budem nakupovať.) 

Rozdiel medzi whenas soon as


when – keď

 

When I come home, I am going to do my homework. (Keď prídem domov, urobím si úlohu. – niekedy keď prídem, nemusí byť hneď)


 

as soon as – hneď ako

 

As soon as I come home, I am going to do my homework. (Hneď ako prídem domu, urobím si úlohu. – hneď keď prídem domov) 

Spojka until je záporná a preto sloveso vo vedľajšej vete musí byť kladné, aby sme predišli dvojitému záporu vo vete:

 

Until he comes, we will wait. (Pokým nepríde, budeme čakať.)

Nie

Until he doesn´t come, we will wait. ALE Until he comes, we will wait.

 


 

Rozdiel medzi ifwhen


When I get home, I´ll have lunch. (Keď prídem domov, naobedujem sa.)

 

If there is nothing in the fridge, I´ll buy a pizza. (Ak nebude nič v chladničke, kúpim si pizzu.)

 


When je viac pravdepodobné ako if. If je len možnosť. 

Pravidlo s čiarkou platí rovnako ako pri prvej podmienkovej vete

 

- Pokiaľ súvetie začína vedľajšou vetou (so spojkou) oddeľujeme ju čiarkou:

 

While I am at home, I will do the washing up.

 


 

- Pokiaľ tieto vety vymeníme tak čiarku nepoužívame:


I will do the washing up while I am at home.

 Zopakujte si:
1. Aké súvetia sú časové súvetia?
2. Aký čas používame v hlavnej a vedľajšej vete?
3. Ktoré spojky používame v časových súvetiach?
4. Ktorá podmienková veta je podobná časovým súvetiam a ako ju tvoríme?

Použitá literatúra:
Soars, L.,J., New Headway English Course, Pre-intermediate, Oxford University Press, 2000
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

Zdroje obrazkov:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006