If je spojka, ktorá sa spravidla používa v podmienkových vetách. Celkovo máme 4 podmienkové vety. My si povieme o prvej podmienkovej vete, ktorá je najbližšia aj časovým súvetiam.

 

 

First conditional – Prvá podmienková veta


Podmienková veta znamená:

 

  • niečo je niečím podmienené.

  • niečo je reálne v prítomnosti alebo budúcnosti.


Tzn., že za určitých podmienok (if – ak) sa niečo môže v prítomnosti alebo budúcnosti udiať.

 

Zdroj: Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

 

Pôjdeme taxíkom?

Ak pôjdeme autobusom, bude to lacnejšie.

Dostaneme sa tam rýchlejšie, ak pôjdeme taxíkom.


 

Obe ženy použili vo svojej odpovedi prvú podmienkovú vetu. Tzn., že sú reálne obe možnosti v prítomnosti alebo budúcnosti.

 


Všetky podmienkové vety sú podraďovacie súvetia, kde jedna veta je hlavná – môže stáť sama o sebe a jedna je vedľajšia, ktorá nemôže sama existovať, lebo nemá význam.

 

Ako rozoznáme vedľajšiu vetu? Vždy je v nej spojka if.

 


 

Štruktúra prvej podmienkovej vety


 

vedľajšia veta hlavná veta

 

if + prítomný jednoduchý čas , budúci čas will


 

Poradie hlavnej a vedľajšej vety sa môže vymeniť, ale bez použitia čiarky

 

 

 

hlavná veta vedľajšia veta

 

budúci čas will if + prítomný jednoduchý čas 

 

 

Príklad:


 

If we go by bus, it will be cheaper. Ak pôjdeme autobusom, bude to lacnejšie.

It will be cheaper if we go by bus.


 

If it rains, I won´t go out. Ak bude pršať, nepôjdem von.

I won´t go out if it rains.

 

Pozn. won´t = skrátený tvar will not


 

If the weather is nice, she´ll go out. Ak bude pekné počasie, pôjde von.

She´ll go out if the weather is nice.


 

Pokiaľ tvoríme otázku v prvej podmienkovej vete, tá sa tvorí z hlavnej vety, teda z tej, kde máme budúci čas will. Pri slovese will sa otázka tvorí výmenou slovosledu.

 

Will you go out if the weather is nice?

 

môžeme pridať aj opytovacie zámeno na začiatok otázky


What will she do if she comes late?

 


 

Time clauses – časové súvetia


Nasledujúce časové súvetia sa týkajú budúcnosti.


Časové súvetia sú podraďovacie súvetia, kde jedna veta je hlavná a druhá vedľajšia.


 

Príklad:

 

After I leave school, I will study at university.


 

 

 

vedľajšia veta

 

hlavná veta

 

After I leave school,

 

I will study at university.

 


 

Všimnime si, že vo vedľajšej vete používame podraďovaciu spojku a sloveso v jednoduchom prítomnom čase. V hlavnej vete sme použili will, lebo sa jedná o časové vety pre budúcnosť.


 

 

V hlavnej vete môžeme použiť rôzne formy budúceho času:


will


After I leave school, I will study at university.

- používame pri vyjadrení spontánneho rozhodnutia

 


 

to be going to + sloveso


After I leave school, I am going to study at university.

- môj zámer do budúcnosti