Idioms – idiómy


Čo sú to idiómy?


Idióm je skupina slov, ktorých význam je odlišný od významu jednotlivých slov. Niekedy je tento význam jednoduchý, inokedy zložitejší na porozumenie. Najlepším spôsobom ako porozumieť idiómom je ich použitie v kontexte. Idiómy sa väčšinou učíme ako slovné spojenia naspamäť.


 

 

 

idióm

preklad

príklad

change my mind

zmeniť môj názor, rozhodnutie

 

I´ve changed my mind about those shoes.

(Zmenil som názor na tie topánky.)

late night

ísť neskoro spať

 

I´m tired today because I had a late night.

(Dnes som unavený lebo som šiel neskoro spať.)

get nowhere

nerobiť pokrok

 

I´m trying to write an essay but I´m getting nowhere.

(Snažím sa písať esej, ale nerobím pokrok.)

all over the place

všade

You find fast food restaurants all over the place.

(Fast foody nájdeš všade.)

make it

prísť

I can´t make it on Friday. I´m busy.

(Nemôžem prísť v piatok. Som zaneprázdnený.)

keep an eye on

postrážiť, postarať sa

 

They asked me to keep an eye on the house while they´re away.

(Požiadali ma postrážiť dom pokým budú preč.)

feel like

chcieť

I feel like a drink. (Chcem drink.)

I feel like going out this evening. (Chcem ísť dnes večer von.)

hang on

počkať chvíľku

 

I´m coming, hang on.

(Idem, počkaj!)

What´s up?

Čo sa deje?

 

What´s up? - Nothing.

(Čo sa deje? – Nič.)

Never mind.

To je OK. Žiadny problém.

I forgot my homework. – Never mind.

(Zabudol som si domácu úlohu. – Žiadny problém.)

go ahead

obslúž sa, vezmi si to, urob to

Can I borrow your pen? – Sure, go ahead.

(Môžem si požičať tvoje pero? – Iste, vezmi si.)

make up your mind

rozhodni sa

I don´t know which one to choose. – Make up your mind! (Neviem, ktoré si mám vybrať. – Rozhodni sa!)

get on my nerves

hnevať ma

That boy really gets on my nerves.

(Ten chlapec ma skutočne hnevá.)

on the tip of my tongue

mať na jazyku (ale nemôcť si spomenúť)

 

The answer´s on the tip of my tongue.

(Odpoveď mám na jazyku.) - ale nemôžem si spomenúť

It´s up to you.

Je to na tebe.

Do you want me to come? – It´s up to you.

(Chceš aby som prišiel? – Je to na tebe.)

take it in turns

striedať sa (raz jeden, raz druhý)

We take it in turns to cook. (Striedame sa pri varení.)

sloveso na konci musí byť v neurčitku s to

ged rid of

zbaviť sa

We must get rid of this trash. (Musíme sa zbaviť smetí)

kill two birds with one stone *

zabiť dve muchy jednou ranou (vyprodukovať dva užitočné výsledky vykonaním jednej akcie)

I went to doctor´s and I had enough time to go to the bank. I killed two birds with stone. (Išiel som k lekárovi a mal som dosť času ísť do banky. Zabil som dve muchy jednou ranou.)

let the cat out of the bag

preriecť sa (náhodou povedať niečo, čo sme povedať nechceli, nemali)

We didn´t tell anyone the news but she let the cat out of the bag and now everyone knows. (Nikomu sme nepovedali o novinkách, ale ona sa preriekla a všetci to vedia.)

come on

poď rýchlejšie, ponáhľaj sa

Come on! We do not have time! (Ponáhľaj sa! Nemáme čas!)

go on

pokračovať

The party will go on no matter we are here.

(Párty bude pokračovať bez rozdielu či tu budeme.)

hold on

vydrž!, počkať chvíľku

Please, hold on for a minute. (Prosím, počkaj chvíľu.)


*niekedy sú idiómy podobné ako v slovenčine, len sa použijú iné veci, v tomto prípade zvieratá


 

Pairs of idioms – dvojice idiómov


Tieto dvojice sú podobné vo význame a často sa používajú spolu.


 

 

 

 

idióm

preklad

vysvetlenie

príklad

on the one hand

na jednej strane

používajú sa na vyjadrenie rozdielnych názorov

I don´t know what you want. On the one hand you want to stay home, but on the other hand you want to come.

(Neviem, čo chceš. Na jednej strane chceš zostať doma, ale na druhej strane chceš ísť.)

on the other hand

na druhej strane

in theory

teoreticky

používajú sa na vyjadrenie kontrastnej situácie

In theory your plans look good, but in practice they may be too expensive. (Teoreticky tvoje plány vyzerajú dobre, ale prakticky môžu byť veľmi drahé.)

in practice

prakticky





 



Zopakujte si:
1. Čo sú to idiómy?
2. Uveď príklady na idiómy a ich význam.
3. Uveď príklady na dvojice idiómov.

Použitá literatúra:
Redman, S.: English Vocabulary in Use, pre-intermediate-intermediate, Cambridge University Press, 2003
McCarthy, M., O´Dell, F.: English Idioms in Use. Cambridge University Press, 2002