Identifikácia nebezpečenstva

Dôležitým krokom k vykonaniu úspešného zásahu je správna identifikácia nebezpečenstva na mieste mimoriadnej udalosti. Pri identifikácii nebezpečenstva je potrebné, aby veliteľ zásahu vedel, aké nebezpečenstvo predstavuje amoniak.

Informácie o nebezpečenstve vyplývajúcom z vlastností amoniaku možno získať z databáz dostupných na operačných strediskách HaZZ, z centrálneho koordinačného strediska DINS, literatúry, od výrobcu, z karty bezpečnostných údajov, od odborníkov a podobne.

 

      Alternatívy na stanovenie úloh

Pri rozhodovaní o voľbe opatrení alebo stanovení úloh pre zasahujúcich hasičov, veliteľ zásahu musí posúdiť alternatívy riešení, ktoré vyplývajú z podmienok na mieste mimoriadnej udalosti. To znamená, že nesmie neuvážene plniť rôzne odporúčané opatrenia uvedené v databázach alebo v literatúre, ale musí vyhodnotiť výsledky prieskumu, ktoré poskytujú informáciu o situácii na mieste mimoriadnej udalosti (o podmienkach reálne prebiehajúcej udalosti na mieste zásahu, ako aj o podmienkach prostredia, v ktorom k mimoriadnej udalosti došlo).

Pri určovaní alternatív, respektíve stanovovaní úloh treba brať do úvahy:

    informácie z miesta mimoriadnej udalosti:

-           druh mimoriadnej udalosti (únik),

-           predpokladané množstvo uniknutého amoniaku,

-           doba unikania amoniaku,

-           veľkosť zasiahnutej plochy,

-           komplikácie na mieste mimoriadnej udalosti;

    údaje o amoniaku:

-           skupenstvo a možnosti jeho zmeny,

-           celkové množstvo,

-           jeho požiarno-technické charakteristiky a fyzikálno-chemické vlastnosti,

-           nebezpečenstvá vyplývajúce z jeho vlastností (zamerať sa na horľavosť, medze výbušnosti, toxicitu, kritické parametre zmeny skupenstva a podobne.);

    geografickú situáciu:

-           charakter krajiny (napríklad vodné toky, konfigurácia terénu, nižšie položené miesta),

-           štruktúru výstavby (budovy, kanalizácia, zdroje pitnej vody a podobne),

-           hustotu osídlenia;

    meteosituáciu (smer vetra, dážď, mráz, vysoká teplota vzduchu v letnom období a iné) [6].

Pomôckou pri určovaní alternatív je schéma možného priebehu mimoriadnej udalosti s výskytom horľavých kvapalných a plynných látok podľa schémy na obrázku