Charakteristika amoniaku

      Všeobecná charakteristika amoniaku

Amoniak je zlúčenina dusíka a vodíka so vzorcom NH3.Jeho chemická štruktúra je znázornená na obrázku 1 [13].

Obr. 1 Chemická štruktúra amoniaku

 

Amoniak je jedovatá bezfarebná látka v plynnom alebo kvapalnom skupenstve. Je toxický, horľavý a pri určitých koncentráciách aj výbušný, s charakteristickým štipľavým až dráždivým a dusivým zápachom zásaditej príchuti, ktorý sa ľahko rozpozná čuchom. Má dobrú rozpustnosť vo vode a parami dráždi horné dýchacie cesty človeka, čo je typickým prejavom a upozornením.

Vyparovaním uvoľnenej kvapaliny vzniká chladná hmla, ťažšia ako vzduch. Pri -28 % objemových amoniaku vo vzduchu môže zmes od plameňa, vysokej teploty alebo elektrickej iskry vybuchnúť. Za vlhkého počasia sa šíri v prízemných vrstvách atmosféry v podobe hmly. V značnej miere pohlcujú amoniakové pary voda a minerálne oleje. S vodou tvorí látka silne leptavé zmesi aj pri zriedení. Pri kontakte s kyselinami vzniká veľmi prudká neutralizačná reakcia. 

Ako chladiace médium má amoniak charakteristické vlastnosti, ako sú mimoriadne veľká hmotnostná a dobrá objemová chladivosť, vysoký koeficient prechodu tepla pri zmene skupenstva, nemá nežiadúce účinky voči väčšine kovov, plastov a tesneniam, má neobmedzenú rozpustnosť s vodou, takmer úplnú nerozpustnosť s minerálnymi olejmi a primeranosť tlakov v rozmedzí cca. -40 až +50 °C. Amoniak patrí medzi najjedovatejšie chladiace médiá [5].

 

      Identifikácia látky

Na identifikáciu chemickej látky sa uvádzajú základné údaje, ako sú [14]: