Vplyv citov, pomenovanie citov.


CITY

 

Považujeme za podstatný predpoklad plnosti osoby.

City poskytujú nášmu životu subjektivitu, farbu, harmóniu a vitalitu.

Môžeme povedať, že city personalizujú našu existenciu.

Platí však, že city nie sú dobré, ani zlé.

 

Zdroj:http://eaglesgift.wordpress.com/2011/05/29/ako-zaobchadzaju-s-citmi-bojovnici-cast-1/


 

Schopnosť vyjadriť city je dôležitým predpokladom empatie komunikácie.

Pre rozvoj charakteru je dôležité vedieť rozpoznať , identifikovať a usmerňovať svoje city: patrí to medzi základné podmienky sebapoznania , duševnej hygieny a sebavýchovy.

 

Emócia alebo cit je prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu a k iným ľuďom. City a emócie sa často zamieňajú.


Emóciami sa označujú nižšie city spojené s uspokojovaním základných ľudských potrieb ako súnapríklad jedenie, pitie, spanie. City sú trvalejšie emócie spojené s vyššími potrebami, hlavne s medziľudskými vzťahmi, hodnotami človeka a života, s potrebami myslenia a prežívania krásy a s kultúrnymi potrebami človeka. Vždy existuje predmet citov. City má iba človek! A iba človek je schopný empatie, čo znamená vcítenie do citov a prežívania druhého. Výraz citov je jednou z najdôležitejších osobitostí citov a emócii. City a emócie zohrávajú významnú úlohu v živote človeka, pretože sú súčasťou jeho motivačnej štruktúry. Od ich zameranosti, hĺbky a stálosti závisí jeho konanie, to znamená čo a ako bude robiť. 

City a emócie majú odlišné vnútorné aj vonkajšie prejavy. Na ľudoch možno pozorovať rôzne zmeny, keď prežívajú nejakú emóciu, ako napríklad keď sú veselí na tvári majú úsmev. City a emócie sa vyjadrujú mimikou a pantomimikou. Mimika je výrazový prejav na tvári a pantomimika sú výrazové prostriedky celého tela. Najvýraznejšie prejavy citov sú plač a smiech.

 

Treba si zvážiť vplyv citov na náš organizmus: hnev, úzkosť, zatrpknutosť produkujú toxické látky, sú jednou z príčin nádorových a srdcovo cievnych chorôb. Nádej, optimizmus a radosť majú pozitívny vplyv na naše zdravie.

 

Treba si uvedomiť vplyv citov na kvalitu života , akcieschopnosť a správanie , napr.

 

- hnev mobilizuje sily, pripraví telo na rýchlu reakciu, ale je zlým radcom

- smútok, úzkosť a strach znižujú akcieschopnosť

- priveľká túžba alebo vzrušenie prináša paradoxný účinok: sme takí vzrušení ,že nie sme schopní koncentrovať svoje sily a dosiahneme pravý opak.


 

Môžeme ovládať city?

 

Áno , ale len nepriamo. To , že si ich uvedomíme , že sme pod vplyvom nejakej emócie , zrelativizuje cit a vytvára novú situáciu.

Na zmiernenie negatívnych emócií napr. bolesti a smútku môžeme využiť prostriedky: hudbu, radosť, plač, súcit priateľov, hľadanie pravdy, kúpeľ, spánok.

Dôležité sú city , ktoré môžeme nazvať vyššími, ako sú dobroprajnosť, nezištná láska, úsmev, triezvy optimizmus, pokoj, nádej.

Prudké city a značné výkyvy nálady, oslabujú človeka, znižujú kvalitu jeho života a výkonnosť.

 

 

Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov

 

- je dôležité naučiť sa prijímať a rešpektovať pocity druhého človeka, vážiť si jeho schopnosť prejaviť ich, nepopierať ich prítomnosť a vedieť na ne vhodne reagovať.

 

Naučiť sa nenásilným spôsobom zvládnuť vzplanuté emócie

„Nie som sám sebou, keď som nahnevaný alebo rozčúlený“, treba sa sústrediť na uvedomenie si rozdielov dopadu konania pod tlakom hnevu a konania pri vnútornej pohode.


 

Funkcie citov: 

 

a, sú systémom signálov – pozitívnych alebo negatívnych

b, sú činnou stránkou osobnosti človeka, ktorý ich prežíva, a tak obohacuje svoj vnútorný svet

c, sú krátkodobými alebo dlhodobými motívmi činnosti

d, majú regulujúcu funkciu (čo sa prejavuje v mnohých situáciách, najmä pri záťažových, pri prežívaní bolesti, pri prispôsobovaní sa novým podmienkam)

 

 

Znaky citov: 

1. tvoria základ súvislosti prežívania 
2. presahujú z vedomia do nevedomia a naopak 
3. sú univerzálne 
4. prejavujú sa bohatstvom kvalít 
5. sú meniteľné a labilné

 

 

Vlastnosti citov 

 

Polarita je základnou a najvýznamnejšou charakteristikou, ktorá odlišuje city od ostatných psychických procesov. Polarita je skutočnosť, že city a emócie vytvárajú páry protikladných kvalít, ako napríklad veselosť – smútok. Medzi polárnymi kvalitami existuje celý rad odtieňov a stupňov vyjadrenia istej kvality, napríklad niekoho milujem, mám rada, nenávidím ho. City odrážajú vzťah človeka, ktorý ich nosí – prežíva.
Je to stav, keď človek prežíva dve polárne kvality, napríklad niekoho zároveň miluje ale aj nenávidí.

 

Afekty sú emocionálne stavy, ktoré prebiehajú prudko, prejavia sa ako krátkodobé vzplanutia a človeka úplne ovládnu. Môžu byť afekty zúfalstva, strachu alebo zúrivosti. Bývajú sprevádzané nápadnými vonkajšími prejavmi, krikom, plačom, náhlymi impulzívnymi činmi, zmenami v dýchaní, v zásobení organizmu krvou, alebo pohybovým vzrušením. Pri iných afektoch dochádza k opaku, a to k neschopnosti pohybu alebo nemožnosti vydať zvuk. Afekty, pri ktorých stráca človek kontrolu nad sebou samým voláme nezvládnuteľné afekty, napríklad keď niekto v afekte zlosti zabije iného. Patický afekt je strata sebakontroly spojená so stratou sebavedomia.

 

Zdroj:http://www.ordinace.cz/clanek/jake-zname-poruchy-nalady/

 

 

Nálady sú stavy dlhšie trvajúceho emocionálneho prežívania. Nálada vplýva na správanie človeka, pozitívne alebo negatívne. Je to normálny stav, ktorý sa vyskytuje u každého človeka. Môže prerásť až do patickej nálady. Patická nálada je dlhodobý stav vzrušenia alebo smútku, ktorý môže mať až chorobný ráz. Náladový ľudia sú takí, ktorí nedokážu ovládať svoje stavy nálad a strácajú nad nimi kontrolu. Človek sa môže naučiť ovládať svoje nálady aj afekty pomocou kultivácie emociálneho života. Potom ich už dokáže ovládať.

 

 

Druhy nálad:

 

1. povznesená, dobrá – prejavuje sa veselosťou, radosťou, optimizmom, zvýšeným sebavedomím, priebojnosťou

 

Zdroj:http://anitram.files.wordpress.com/2011/08/images25.jpg2. skleslá – prežívame skľúčenosť, smútok, depresivitu, prejavuje sa utiahnutosťou, pasivitou, stratou sebadôvery, bezradnosťou, plačlivosťou

 

Zdroj:http://tech.ihned.cz/c1-24588770-na-deprese-pomaha-strava-bohata-na-tryptofan

 

 

3. zlostná – prejavuje sa podráždenosťou, vzťahovačnosťou, urážlivosťou, útočnosťou, 
hostilitou (nepriateľstvom). 

 

 

 

Vyššie city si pestuje každý človek pri výchove a sebavýchove, pri ktorých je dôležitá aj určitá kultivácia citového života a ktorej súčasťou je naučiť sa ovládať svoje nálady a afekty.

 

 

Medzi vyššie city patria: 

 

a, morálne city – spojené s prežívaním morálnych činov, hodnôt a postojov (napríklad zmysel pre povinnosť, spravodlivosť, humánnosť)

b, estetické city – vznikajúce pri prežívaní krásy (pri pohľade na umelecké dielo, pri sledovaní divadelnej hry, čítaní básne) 

c, intelektuálne city – sprevádzajú poznávanie, objavovanie, študovanie neznámeho, nachádzanie pravdy.

 Zopakujte si:
1. Mávaš často zlú náladu? Vieš ju ovládať?
2. Čo spôsobuje tvoju zlú náladu?
3. Čo dokáže zmeniť tvoju zlú náladu?
4. Čo v tebe vyvoláva pocit napätia?

Použitá literatúra:
Roberto Roche Olivar: Etická výchova , Orbis Pictus Istropolitana 1992
Ladislav Lenz,Oľga Krížová: Metodický materiál k predmetu Etická výchova, Metodické centrum v Bratislave, Bratislav 1993

Zdroje obrazkov:
http://eaglesgift.wordpress.com/2011/05/29/ako-zaobchadzaju-s-citmi-bojovnici-cast-1/
http://anitram.files.wordpress.com/2011/08/images25.jpg
http://tech.ihned.cz/c1-24588770-na-deprese-pomaha-strava-bohata-na-tryptofan
http://www.ordinace.cz/clanek/jake-zname-poruchy-nalady/