Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov

Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov sa plánuje v oblasti ohrozenia a zabezpečuje sa súčasne s varovaním obyvateľstva .

Úlohou regulácie pohybu osôb na ohrozenom území je:

    zabezpečiť prejazdnosť komunikácií pre monitorovacie skupiny,

    zabrániť vstupu osôb do nebezpečných, kontaminovaných oblastí,

    zabezpečiť prejazdnosť komunikácií pri evakuácii obyvateľstva,

    zabezpečiť prejazdnosť komunikácií pre vstup nasadených síl a prostriedkov na vykonanie záchranných prác,

    docieliť zníženie kontaminácie osôb, zamorenia zásob, zabrániť neoprávneným presunom kontaminovaného materiálu do čistých oblastí,

    celkovo racionálne usmerniť dopravu a prepravu osôb v ohrozenej oblasti .

 

Reguláciu pohybu osôb organizujú :

    poriadkové družstvo prevádzkovateľa,

    zložky Policajného zboru SR.

 

Uzatvorenie prístupových  komunikácií je plánované:

    cesta smer Bzenica – Banská Štiavnica,

    priestor areálu objektu,

    komunikácie v obci Vyhne .

 

     Hygienická očista osôb

Hygienická očista osôb je jedným zo základných protichemických opatrení, určených na zníženie alebo na eliminovanie následkov pôsobenia nebezpečných látok.  Je zameraná na obmedzenie pôsobenia alebo na odstránenie nebezpečných látok z povrchu ich tela [10]. Očista sa plánuje osobitne pre obyvateľstvo a osobitne pre členov zásahových jednotiek, ktoré sú určené na vykonávanie záchranných prác.

 

Hygienická očista sa člení na :

    čiastočnú, ktorá zabezpečí obmedzenie pôsobenia následkov nebezpečných látok na čo najmenšiu možnú mieru: vykonáva sa ihneď po kontaminácii dostupnými prostriedkami,

    úplnú, ktorá zabezpečí odstránenie nebezpečných látok z povrchu tela: vopred sa plánuje a vykonáva sa v čo najkratšom čase po opustení kontaminovaného priestoru špeciálnymi jednotkami civilnej ochrany alebo v iných vhodných priestoroch .

 

Pri úniku plynných nebezpečných chemických látok, ako je amoniak, sa hygienická očista plánuje len pre zásahové jednotky, ktoré budú vykonávať záchranné práce v mieste úniku nebezpečnej látky.

 

Postup:

    vykonať dekontamináciu povrchu ochranných prostriedkov - pred vyzlečením, ostriekaním vodou z hadice v priestore strojovne,

    po odložení ochranných prostriedkov vykonať hygienickú očistu personálu sprchovaním,

kontaminované odevy nasiaknuté výparmi vyvetrať, vyprať