Hry v spoločenskom styku

Pri spoločenských podujatiach sa prítomní nezabávajú len rozhovormi, ale často usporadúvajú aj rôzne hry.  Slovo hra sa nám všetkým väčšinou spája s deťmi. Hra je veľmi dôležitá a má nesmierny význam nielen pre deti, ale aj pre dospelých.  Prostredníctvom hry dieťa získava poznatky o okolitom svete. Hrou sa nenásilne učí, osvojuje si nové slová, názvy predmetov, získava zručnosti a návyky. Prostredníctvom hry si dieťa rozširuje aj slovnú zásobu a schopnosť komunikácie so svojím sociálnym prostredím, pripravuje sa na svoje budúce povolanie.

      Hra poskytuje dieťaťu aj príležitosť na estetické zážitky, rozvoj citov, vnímanie krásy. Dôležitá je aj pre zdravý telesný vývin dieťaťa. Hry sú ale dôležité aj v spoločenskom styku dospelých. Hra má prinášať radosť, slúžiť učeniu, podporovať fantáziu,  spontánnosť,...

 Hry ale nemusia byť vždy  vyhovovať každému, preto treba pri ich zapájaní do spoločenského podujatia brať ohľad na isté pravidlá:

·      Vyžadujú isté pohodlie.

·      Mali by byť doplnené pohostením.

·      Nemusí sa ich zúčastniť každý.

·      Nenútime sa do nich zapojiť všetkých prítomných.

·      Niektorí sa pridajú aj sami neskôr.

·      Hra môže byť pre niektorých aj nepríjemná, resp. nemajú hry radi.

·      Jediný nepríjemný účastník môže celú hru pokaziť, môže rozladiť spoločnosť.

·      Pred začatím hry je vhodné zopakovať jej pravidlá aj napriek tomu, že hru budú prítomní poznať.

·      Ak hru nepoznáme, vopred na to upozorníme spoluhráčov, aby vám v priebehu hry prípadne pripomenuli pravidlá, resp. ináč pomohli.

·      Je dôležité, aby všetci hrali podľa rovnakých zásad, pretože ináč môžu vzniknúť hádky a tie znepríjemnia celé stretnutie, posedenie.

·      Na začiatku treba jasne rozdeliť úlohy, ale s citom, aby sa niekto neurazil.

·      Organizátor musí mať celý priebeh hry vopred dobre premyslený a naplánovaný.

·      Všetko musí prebiehať v zhode, aby sa nikto necítil urazený alebo odstrčený.

·      Prípadné nedorozumenia musí organizátor vedieť vtipne a taktne prekonať, aby sa dobrá nálada nezmenila kvôli malichernostiam.

·      Všetci účastníci hry musia dbať o to, aby nikoho počas hry neurazili a nezahanbili.

·      Nikdy nevoľme hru, ktorú by mohli hrať len niektorí a ďalší by sa len pozerali.

·      Nevoľme ani hry, ktoré by mohli niekoho uraziť alebo by narúšali vzťahy medzi partnermi či v rodinách, ktoré by nútili vychádzať zo súkromia osôb.

·      Nemáme vyberať hry o peniaze, pretože vtedy hra prestáva byť hrou.

·      Hra o peniaze by sa mala počas spoločenských udalostí vyskytovať len výnimočne. Peniaze môžu narobiť veľa zla.

·      Každá hra sa má hrať kultúrne a taktne, vždy zachovávame pravidlá slušnosti.

·      Zásadne sa neprehrešujeme proti pravidlám hry.

·      Nikdy nerobíme posmešné  či urážlivé poznámky, nevedieme reči, ktoré by mohli odpútať spoluhráčovu pozornosť.

·      Ak zistíme, že niekto podvádza, hrá nečestne, treba na to upozorniť organizátora.

Zdroj obrázka: old.gemerland.sk (citované 19.12.2016)

Pri hrách si treba uvedomiť, že vždy ide o zábavu. Vedieť vyhrať je umením. Väčším umením je nevystatovať sa výhrou, neposmievať sa iným, ktorí prehrali. Ale najväčším umením je vedieť prehrávať a s humorom sa vedieť zmieriť s prehrou.

Veľmi dôležitým pravidlom, ktoré by sa malo dodržiavať naozaj precízne, je nepoužívať pri hrách alkoholické nápoje. Alkohol oslabuje a ruší určité zábrany, tak výrazne stúpa nebezpečenstvo konfliktov. Konflikt môže mať aj väčšie následky, môže trvať aj po skončení spoločenskej udalosti. Môže vyvolať dlhotrvajúci konflikt, ktorý môže byť veľmi nepríjemný pre viacerých účastníkov  danej spoločenskej udalosti.

Ak sa počas hry stane, že niekto je nadpočetný, môže sa stať tzv. „kibicom“. Musí ale tiež pochopiť, že nesmie do hry zasahovať, komentovať rozhodnutia iných, urážať, poučovať, kritizovať hru. Môže  v istých okamihoch zastúpiť hráča, ale len po jeho dovolení, súhlase. A musia s tým súhlasiť aj ostatní hráči.

Hry majú v spoločenských kontaktoch dôležitú výchovnú úlohu. Pri hrách sa učíme reagovať, podriaďovať sa pravidlám, kontrolovať svoje emócie a konanie,, ovládať svoju hráčsku vášeň. Hry sa majú hrať v čistom a kultúrnom prostredí, v prostredí, ktoré bude na hru pripravené a upravené.Zopakujte si:
1.Aký význam majú hry v spoločenskom styku?
2. Môžu hry vyvolať negatívne reakcie počas po hre?
3. Aká základné pravidlá dodržujeme počas hrania spoločenských hier?


Použitá literatúra:
CHORVÁT, F., ORLÍK, J.: Lexikón spoločenského správania. 1. vyd. 1997. MATYS. Žilina. ISBN 80-967838-0-7