• Košice, Žiar nad Hronom, Hlohovec, Podbrezová, Krompachy.

Chemický priemysel:

  • Slovnaft v Bratislave, Šaľa, Nováky, Smolenice, Púchov.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slovnaft

Slovnaft v Bratislave

 

Farmaceutický priemysel:

  • Hlohovec, Slovenská Ľupča, Šarišské Michaľany.

Potravinársky priemysel:

  • produkty poľnohospodárskej výroby sa spracúvajú v pekárňach, mliekarňach, mäsokombinátoch, cukrovaroch, pivovaroch, vinárskych závodoch.

Textilný, odevný priemysel, obuvnícka výroba:

  • momentálne sa nerozvíja, z dôvodu dovozu lacnejších výrobkov z ázijských krajín.

Výroba celulózy a papiera:

  • najväčší závod sa nachádza v Ružomberku.

Nábytkárstvo:

  • najväčšie nábytkárske podniky sú v Topoľčanoch, Pravenci, Vranove nad Topľou.

Výroba elektrickej energie:

  • jadrové elektrárne – najväčší výrobcovia elektrickej energie - Jaslovské Bohunice, Mochovce,

  • vodné elektrárne – Gabčíkovo,

  • tepelné elektrárne – Zemianske Kostoľany, Vojany.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bohunice_Nuclear_Power_Plant

Jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

 

Obchod, služby, banky, zdravotníctvo, školstvo, doprava:

  • majú najväčšie zastúpenie v hospodárstve Slovenska.Zopakujte si:
1. Ako sa vyvíjalo hospodárstvo Slovenska po 2. svetovej vojne?
2. Ktoré dôležité zmeny nastali po roku 1989?
3. Na čo sa zameriava poľnohospodárstvo Slovenska v súčasnosti?
4. Ktoré energetické suroviny sa ťažia na Slovensku?
5. Vymenuj najvýznamnejšie priemyselné odvetvia v súčasnosti.


Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Bratislava, 2012. s. 24 – 27.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bohunice_Nuclear_Power_Plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovnaft