Hospodárstvo Slovenska sa v minulosti vyvíjalo a v súčasnosti sa vyvíja v závislosti od:

 • zdrojov surovín,

 • technických možností,

 • pracovnej sily,

 • trhu.

 

Hospodárstvo Slovenska pred 1. svetovou vojnou

 • rozvíjala sa najmä poľnohospodárska výroba,

 • na strednom Slovensku sa v oblasti Banskej Štiavnice a Kremnice ťažili nerastné suroviny,

 • dostatok surovín spôsobil rozvoj sklárskej výroby, výroby papiera a výroby nábytku.

 

Hospodárstvo Slovenska po 2. svetovej vojne

 • bolo odstránené súkromné podnikanie,

 • hospodárska výroba prešla do správy štátu,

 • základným odvetvím hospodárstva sa stala priemyselná výroba – strojárenská, chemická a zbrojárska výroba,

 • obchodovanie prebiehalo len so štátmi východnej Európy a štátmi socialistického bloku,

 • dochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia,

 • ochrane životného prostredia sa nevenovala takmer žiadna pozornosť.

 

Hospodárstvo Slovenska po roku 1989

 • hospodárstvo prešlo na trhové hospodárstvo,

 • zhabané majetky sa vracali pôvodným vlastníkom,

 • štátne podniky štát odpredal súkromným vlastníkom,

 • mnohé z podnikov, ktoré kúpili súkromníci neboli konkurencieschopné a zanikali,

 • nebol dostatok práce – stále bolo viac nezamestnaných,

 • priemyselná výroba sa rozvíjala v novovybudovaných podnikoch a priemyselných parkoch,

 • zahraničný obchod sa sústreďoval na štáty západnej Európy.

 

Hospodárstvo Slovenska v súčasnosti

 • Slovensko sa stalo členom Európskej Únie,

 • zaradilo sa medzi hospodársky rozvinuté krajiny Zeme,

 • hospodárstvo sa sústreďuje na poľnohospodárstvo, ťažbu surovín, priemysel, služby, obchod, dopravu.

 

 

 

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo sa rozvíja najmä v nížinách a kotlinách, kde sú najvhodnejšie podmienky – dobrá pôda, teplé podnebie, dostatok vlahy. Z poľnohospodárskych plodín sa u nás pestujú najmä obilniny – pšenica, jačmeň, kukurica, dobre sa darí aj krmovinám, olejninám – repke olejnej, viniču.

Živočíšna výroba sa venuje chovu ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a hydiny.

 

 

 

Energetické suroviny

Medzi energetické suroviny, ktoré sa ťažia na Slovensku patrí hnedé uhlie, ropa, zemný plyn, rudné suroviny, stavebné suroviny.

 • Hnedé uhlie sa ťaží v oblasti Hornej Nitry a Modrého Kameňa.

 • Ropa a zemný plyn sa v menšom množstve ťažia na Záhorí v Gbeloch a Lábe.

 • Rudné suroviny, najmä železo a meď sú takmer vyčerpané a ich ťažba sa finančne nevypláca.

 • Ťažba stavebných surovín – vápenec, andezit, štrky – spôsobuje výrazné zásahy do krajiny a poškodzovanie životného prostredia.

 

 

 

Priemysel

Najväčší význam má strojársky a elektrotechnický priemysel.

Automobilový priemysel:

 • Slovensko vyrába najviac automobilov na jedného obyvateľa na celom svete,

 • veľké automobilové závody sa nachádzajú v Bratislave, Trnave a pri Žiline.

Strojársky priemysel:

 • strojárske závody sa nachádzajú v oblasti Považia, v Poprade, Komárne, Košiciach.

Elektrotechnický priemysel:

 • zameriava na výrobu televízorov.

Hutnícka výroba: