Základné údaje

 

 • Austrália patrí medzi hospodársky najsilnejšie štáty sveta,

 • životná úroveň obyvateľstva je vysoká,

 • väčšia časť obyvateľstva pracuje v službách,

 • základom rozvoja hospodárstva je poľnohospodárstvo a ťažba a vývoz nerastných surovín,

 • významná je ťažba uhlia, železnej rudy, mangánu, farebných kovov,

 • priemysel je sústredený na spracovanie nerastných surovín,

 • pomerne vysoká produkcia poľnohospodárskych produktov,

 • Austrália je najväčším producentom vlny na svete,

 • má najväčšie stáda oviec na svete,

 • dobre rozvinutá cestná, železničná, letecká, lodná doprava. 

Poľnohospodárstvo

 

Austrália je najsuchším štátom s rozsiahlymi púštnymi oblasťami. Preto nie sú podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva priaznivé. Aj napriek tomu je poľnohospodárstvo rozvinuté na dobrej úrovni. Orná pôda zaberá malú časť územia – len 1,2% celej krajiny. Poľnohospodárska výroba sa člení na pestovanie plodín a živočíšnu výrobu. Významnejšia je živočíšna výroba.


 

V Austrálii sa pestuje:

 

 • v južnej a juhovýchodnej časti krajiny pšenica,

 • vo východnej a severovýchodnej oblasti cukrová trstina,

 • na úrodných austrálskych pôdach bavlník, citrusové plody, ovocie.


 

V Austrálii sa chová:

 

 • vo východných oblastiach krajiny dobytokna mäso a mlieko,

 • v suchších oblastiach krajiny ovce na vlnu.


Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Sheep_station

Chov oviec v AustráliiPriemysel

 

Dôležité miesto v priemysle Austrálie má ťažba a vývoz nerastných surovín. V priemyselnej výrobe dominuje spracovanie bohatých zásob nerastných surovín. Nerastné suroviny a výrobky sa vyvážajú do celého sveta, najmä do Japonska.


 

Austrália je známa ťažbou:

 

 • uhlia,

 • železnej rudy,

 • mangánu,

 • bauxitu,

 • olova,

 • uránu,

 • diamantov.


 

Doprava

 

Poľnohospodárska a priemyselná výroba a vývoz výrobkov úzko súvisí s dopravou.

Preto má Austrália dopravu pomerne dobre rozvinutú a to najmä v hustejšie obývaných oblastiach. Dominuje automobilová preprava.


 

Doprava v Austrálii:

 

 • cestnázabezpečuje osobnú prepravu a prevoz surovín a výrobkov,

 • železničnázabezpečuje prevoz surovín a výrobkov, najhustejšia je v pobrežných oblastiach,

 • leteckádôležitá je najmä vnútrozemská letecká doprava vzhľadom na mnohé odľahlé austrálske územia,

 • lodnázabezpečuje medzinárodnú prepravu, najmä s Japonskom a štátmi juhovýchodnej Ázie.


Prístavy, ktoré zabezpečujú medzinárodnú lodnú dopravu sa nachádzajú vo veľkých mestách na pobreží Austrálie.


 

Medzi významné austrálske prístavy patrí napríklad:

 

 • Sydney,

 • Melbourne,

 • Brisbane,

 • Newcastle.


Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Harbour

Prístav v Sydney

Zopakujte si:
1. Ktoré druhy dopravy sú rozvinuté v Austrálii?
2. Ktoré poľnohospodárske plodiny sa pestujú v Austrálii?
3. Ktoré úžitkové zvieratá sa chovajú v Austrálii?
4. Ktoré nerastné suroviny sa ťažia v Austrálii?
5. Aká je životná úroveň austrálskeho obyvateľstva?
6. Čo je základom rozvoja hospodárstva v Austrálii?


Použitá literatúra:
Likavský, P. a kol.: Geografia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2009. s. 29 – 30.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheep_station
http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Harbour