Vypracovala: Mgr. Kristínová


 

Zopakujme si:

 

Medzi vnútorné geologické procesy zaraďujeme:

 

 • magmatickú činnosť,

 • horotvornú činnosť,

 • zemetrasenia,

 • premenu hornín.


 

 

Horotvorná činnosť


Čo je horotvorná činnosť?

 

Horotvorná činnosť je vnútorný geologický proces, ktorého výsledkom je vznik pohorí a poruchy zemskej kôry.


Pohoria vznikajú:

 

 • prehýbaním blokov zemskej kôry,

 • lámaním blokov zemskej kôry,

 • pohybmi blokov zemskej kôry.


 

Poruchy zemskej kôry:

 

 • vrásy,

 • príkrovy,

 • poklesy,

 • prešmyky,

 • posuvy.Vrásy

 

Vrásyvznikajú prehýbaním blokov zemskej kôry. Vrásy sú vlny, ktoré vznikajú v horotvornom procese nazývanom vrásnenie. K vrásneniu dochádza vtedy, keď sa litosférické platne pohybujú proti sebe. Plastické horniny sa pôsobením obrovského tlaku prehýbajú do vĺn – vrás. Takto vzniká pohorie, ktoré nazývame vrásové pohorie.


Vrása má tri časti:

 

 • chrbát vrásy – nahor vyklenutá časť,

 • koryto vrásy – časť prehnutá smerom nadol,

 • rameno vrásy časť, ktorá sa nachádza medzi vyklenutou a nadol prehnutou časťou.


Vo vrásových pohoriach je chrbtom vrásy horský chrbát a korytom vrásy je dolina.


 

Vrásy môžu mať rôzny tvar, napríklad:

 

 • priame,

 • šikmé,

 • ležaté.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Anticline.jpg

Zvrásnené horniny
Príkrovy

 

Príkrovy vznikajú presúvaním blokov zemskej kôry.  Príkrovy vznikajú v horotvornom procese, v ktorom sa vrstvy hornín presúvajú na veľké vzdialenosti a nasúvajú sa na seba. Príkrov má tvar platne alebo tvar obrovskej ležatej vrásy. Takto vzniká pohorie, ktoré nazývame príkrovové pohorie. Najznámejší na Slovensku je krížňanský príkrov vo Veľkej Fatre a chočský príkrov v Chočských vrchoch.