Pri vyslovovaní slabík v slovách sa prejavuje prozodická vlastnosť reči, ktorú nazývame prízvuk.

Slovný prízvuk je výraznejšie vyslovenie slabiky v slove.

Slovný prízvuk vzniká vtedy, keď hovoriaci v prúde reči zvýrazní určitú slabiku v slove.

V našom slovenskom jazyku dávame zvyčajne slovný prízvuk na prvú slabiku v slove.

Prízvuk na prvej slabike v slove nazývame hlavný slovný prízvuk.

 

Príklady:

  • pes,

  • sova,

  • nepriateľ,

  • dokonalý,

  • nespravodlivosť.Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 29-31.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.