Vypracovala: Lenka Brhlíková

 

 

So slovesom haber sme sa už v predchádzajúcich učivách stretli, takže vieme, že sa jedná o sloveso s nepravidelným časovaním. Jeho funkcia vo vete je častokrát pomocná. Pre prehľad jeho jednotlivých podôb vo viaccerých časoch si prezrite nasledujúcu tabuľku:

 

Prítomný čas Budúci čas Podmieňovací spôsob Indefinido Subjuntivo del presente

he

habré

habría

hube

haya

has

habrás

habrías

hubiste

hayas

has

habrás

habría

hubo

haya

hemos

habremos

habríamos

hubimos

hayamos

habéis

habréis

habríais

hubisteis

hayáis

han

habrán

habrían

hubieron

hayan


 

Jediným časom, s ktorým sme sa doposiaľ stretli a má pravidelné časovanie je imperfektum, kde sa sloveso časuje nasledovne: había, habías, había, habíamos, habíais, habían

 

 

Použitie slovesa haber

 

  1. Vo všeobecnosti je jeho úlohou tvoriť pomocné sloveso pri tvorení zložených časov

 

Te lo he dicho varias veces. (Povedal som ti to viackrát.)

 

 

  1. Pôvodný význam slovesa znamená byť, nachádzať sa alebo existovať a uchoval si výraz hay. Jednotlivé časy sa u tohto slovesa tvoria od 3. osoby jednotného čísla slovesa hay:

 

Podmieňovací spôsob→habría

Indefinido→ hubo

Subjuntivo→ haya

Budúci čas→ habrá

 

Hubo mucho trabajo con ese sistema. (S tým systémom bolo veľa práce.)

 

 

  1. Pokiaľ sa sloveso haber ocitne vo väzbe s iným slovesom, znamená povinnosť alebo nejakú nutnosť. Rozdeľujeme ju na:

 

  • Neosobnú HAY QUE + INFINITÍV

 

Hay que preparar todo bien . (Je nutné pripraviť všetko dobre.)

Hay que hablar mucho de su problema. (Je nutné hovoriť veľa o ich probléme.)

 

 

  • Osobnú HABER DE + INFINITÍV

 

¿Has de hacerlo hoy mismo? (Musíš to urobiť ešte dnes?)

Este invierno he de comprarme nuevo abrigo. (Túto zimu si musím kúpiť nový kabát.)


HABER ≈ ESTAR

 

Okrem toho, že sloveso haber využívame na tvorbu zložených časov (budúceho, minulých, subjuntíva, či podmieňovacieho spôsobu), slúži tiež na vyjadrenie slovies byť, existovať, nachádzať sa, vyskytovať sa, konať,... .

Na vyjadrenie týchto významov využívame 3. osobu jednotného čísla. Táto osoba má v prítomnom čase oznamovacieho spôsobu zvláštny neosobný tvar hay. V ostatných časoch a spôsoboch má rovnaké podoby ako keď stojí vo funkcii pomocného slovesa (habrá, había, hubo, haya, ...)

 

Sloveso haber sa vo význame byť, vyskytovať sa, nachádzať sa, existovať zhoduje so slovesom estar. (Používajú sa však za rozdielnych okolností.)

Haber sa používa v spojení s neurčitými, neznámymi alebo doposiaľ nespomenutými osobami, vecami a okolnosťami. Stojí pred podstatnými menami bez členu alebo s členom neurčitým, taktiež pre číslovkou alebo pred neurčitými zámenami:

 

Aquí hay un restaurante muy bueno. (Tu je (jedna/nejaká) veľmi dobrá reštaurácia.)

Abajo hay mucha gente. (Dolu je veľa ľudí.)

 

 

Estar sa naproti tomu používa v spojení s osobami, vecami respektíve okolnosťami deja, ktoré sú nám už nejakým spôsobom známe. Napríklad boli spomenuté v predchádzajúcej konverzácii. Spája sa spravidla s podstatnými menami, ktoré sprevádza člen určitý. Dá sa tiež použiť pred zámenom.

 

¿Dónde está tu bolsa? (Kde je tvoja kabelka?)

Aquí está mi restaurante preferido. (Tu je moja obľúbená reštaurácia.)


 

 

HABER ≈ SER

 

Sloveso haber má so slovesom ser spoločný význam byť v zmysle konať sa, stať sa. Ich použitie je však odlišné.

 

Haber sa používa vtedy, ak sa pýtame na podmet, teda na to, čo sa koná (resp. bude konať, konalo), jeho tvar stojí pred podmetom:

 

La semana que viene habrá el examen. (Budúci týždeň bude skúška.)

 

 

Pomocou ser sa vyjadruje kde alebo kedy sa bude konať (koná, konala) určitá udalosť, ktorá je buď všeobecne známa alebo vyplýva z kontextu. Ser stojí za podmetom:

 

El examen será la semana que viene. (Skúška bude budúci týždeň.)


 

 

Úlohy na záver:

Prelož:

Budúci týždeň bude voľno. Je potrebné prísť načas. Musíš mi s tým pomôcť.


Použitá literatúra:

Eva Houštecká: Španělština v testech s gramatickým mininem

Oľga Macíková: Učebnice současné španělštiny 1