Gravitačné pole -Je to priestor okolo hm. telesa, kde sa prejavujú účinky gravitačnej sily -Gravitácie je vzájomné silové pôsobenie Zeme a telesa -Newtonov gravitačný zákon: dva hm. body sa navzájom priťahujú rovnako veľkými grav. silami opačného smeru (orientácia) Fg = INTENZITA GRAVE. POLE -Označenie: K -Charakterizuje vzťah sily a hmotnosti telesa, na ktoré táto sila pôsobí -Podiel Fg, ktorá pôsobí na hm. teleso s hmotnosťou m -Je to vektor, jednotka: N.kg-1 -Intenzita grav. poľa 1N.kg-1 je intenzita, ktorú získame, ak pôsobí na teleso s hmotnosťou 1 kg sila 1 A -Intenzita grav. poľa sa rovná v danom mieste poľa grav. zrýchlenie -Veľkosť intenzity grav. poľa s rastúcou vzdialenosťou klesá -Centrálne grav. pole-intenzita smeruje do jedného stredu -Homogénne grav. pole-K je konštantná (smer i veľkosť) Tiažová sila, Tiha -Gravitačné pole-oblasť pri povrchu Zeme, kde sa prejavujú účinky tiažovej sily -Smer tiažovej sily je zvislý -Ťarcha-G dôsledok pôsobenia telies v tiažovom poli Zeme na iné telesá, prejavuje sa ako tlaková alebo ťahová sila Vrhy 1.) VOĽNÝ PÁD-najjednoduchší pohyb, pohyb rovnomerne zrýchlený, má nulovú poč rýchlosť a tiažovej zrychlení.Směr rovnaký ako g. 2.) VERTIKÁLNEJ vrh Hor-má opačný smer ako g, pohyb smerom nahor je rovnomerne spomalený, čím väčšia je výška, tým menšia je okamžitá rychlost.V najvyššom bode sa rovná v nule-teleso sa na okamih zastaví -Výška vrhu-najväčšia výška, ktorú teleso dosiahne 3.) VERTIKÁLNEJ vrh DOLE- -Doba výstupu- 4.) Vodorovné vrh-počiatočná rýchlosť má vodorovný smer, tento pohyb je zložený z  priamočiareho vodorovného pohybu a voľného pádu.Trajektorie je časť paraboly. -Dĺžka vrhu-najväčšiu vzdialenosť od miesta vrhu.Délka vrhu závisí od počiatočnej rýchlosti a  výške h, z ktorej bolo teleso nanovo použije 5.) ŠIKMÝ vrh Hor-koná ho teleso, ktoré má počiatočná rýchlosť v smere, ktorý zviera s vodorovným smerom uhol alfa (Elevačný uhol). Výsledným pohybom je parabola, jej vrchol je v najvyššom bode trajektorie.Délka vrhu závisí od poč rýchlosti a na elevačním uhla (= dostrel). Šikmo vrhnutý teleso opisuje parabolu len vo vákuu, vo vzduchu sa pohybuje po balistickej krivke (vďaka odporovým silám)-dĺžka vrhu vo vzduchu je menšia ako dĺžka vrhu vo vákuu POHYBOV v Centrálnom gravitačnom poli Zeme -Tvar trajektórie pohybujúceho sa telesa je závislý na veľkosti počiatočnej rýchlosti, ktorú telesu udelíme vo výške h -Kruhová rýchlosť-trajektórií je kružnica -Prvá kozmická rýchlosť vk = 7,9 km. S-1, doba obehu tejto rýchlosti je T = = 84,4 min. -Ak vk zvýšime, bude trajektórií elipsa -Pri ešte väčšej rýchlosti bude elipsa pretiahnutejšie a pri rýchlosti Vp = vk √ 2 sa zmení na parabolickú trajektóriu -Teleso sa vzďaľuje od Zeme, zostáva však v gravitačnom poli Slnka, v blízkosti Zeme je vp = 11,2 km.s-1 a nazýva sa parabolická (úniková), druhá kozmická rýchlosť -Tretia kozmická rýchlosť v = 16,7 km.s-1 je rýchlosť, ktorú musíme udeliť telesu na povrchu Zeme v smere jej obehu okolo Slnka, aby opustil oblasť príťažlivosti Slnka Keplerove zákony -Prvé Keplerov zákon-popisuje tvar trajektórie planéty. -Planéty sa pohybujú okolo Slnka po elipsách málo odlišných kružníc, v ktorých spoločnom ohnisku je Slnko -Druhý Keplerov zákon-Obsahy plôch opísaných průvodičem planéty za jednotku času, sú konštantné. -Průvodič-úsečka spájajúca stred planéty so stredom Slnka -Najkratšia průvodič má planéta v perieliu a najdlhšia v afeliu-planéty sa najrýchlejšie pohybujú v perihéliu (január) a najpomalšie v afeliu (júl) -Tretí Keplerov zákon-Pomer druhých mocnín obežných dôb dvoch planét sa rovná pomeru tretích mocnín hlavných poloosí ich trajektórií. -Keplerove zákony majú všeobecnú platnosť pre pohyb telies v radiálnom gravitačnom poli akéhokoľvek centrálneho telesa