Vypracovala: Mgr. Kristínová

 


Globálne ekologické problémy môžeme charakterizovať ako problémy spôsobené zásahmi ľudí do prírody, ktoré postihujú celú planétu.

Globálne ekologické problémy sú celosvetové problémy, ktoré sa týkajú zdravia a výživy ľudí a celkovo prežitia ľudstva.

 

Medzi najväčšie globálne ekologické problémy patrí:

 

 1. znečisťovanie ovzdušia,

 2. znižovanie tvorby kyslíka – výrubom lesov,

 3. znečisťovanie vôd,

 4. úbytok a znehodnocovanie pôdy,

 5. nadmerné čerpanie nerastných zdrojov,

 6. nárast objemu odpadov a problémy odstraňovania odpadov. 

3. Znečisťovanie vôd

 

Všetky zdroje vody – jazerá, rieky, podzemné vody – sú v dnešnej dobe už znečistené.

Vody znečisťujú:

 

 • priemyselné závody – najmä ropou, ropnými produktmi, kovmi, rádioaktívnymi látkami a pod.,

 • poľnohospodárska výroba – najmä priemyselnými hnojivami,

 • domácnosti – splaškami, ktoré obsahujú množstvo chemikálií.

 

 

Hnojivá a pesticídy sú splavované do potokov a riek

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody


 

 

4. Úbytok a znehodnocovanie pôdy

 

Pôda zabezpečuje pre ľudstvo výživu.

Človek spôsobuje neustály úbytok pôdy:

 

 • priamou činnosťou,

 • nepriamou činnosťou.

 

Priama činnosť človeka, ktorá spôsobuje úbytok a znehodnocovanie pôdy je napríklad:

 

 • výstavba obydlí, sídlisk, podnikov, ciest a podobne,

 • ťažba nerastných surovín,

 • skládky odpadov.

 

Nepriama činnosť človeka, ktorá spôsobuje úbytok a znehodnocovanie pôdy je napríklad:

 

 • nesprávne obhospodarovanie pôdy, čím dochádza k vzniku zvýšenej erózie pôdy,

 • pasenie dobytka na trávnych porastoch, čím dochádza k rozrušovaniu a vyššej erózii pôdy,

 • turistika vo vyšších horských polohách, ktorá spôsobuje narúšanie trávnatého povrchu,

 • používanie chemikálií, napríklad umelé hnojivá a postreky proti škodcom, čo spôsobuje ich ukladanie v pôde a jej znehodnocovanie – znižovanie úrodnosti,

 • doprava,

 • priemyselná činnosť,

 • vojenské cvičenia,

 • dezertifikácia – strata veľkých plôch pôdy a jej premena na púšte spôsobená prírodnými činiteľmi alebo vyrubovaním stromov a pasením dobytka na rozhraní púští spolu s pôsobením klímy.

 

 

Dezertifikácia – vzniknutá púšť na území vysychajúceho Aralského jazera

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Dezertifikace


 

 

5. Nadmerné čerpanie prírodných zdrojov

 

Súčasná doba si vyžaduje nadmerné čerpanie prírodných zdrojov – ťažbu dreva, rúd, uhlia, ropy, zemného plynu, chemických surovín, stavebných materiálov, atď. Niektoré sa ťažia nielen na zemi, ale aj v mori a oceánoch. Takáto ťažba spôsobuje znečisťovanie morí a oceánov. Rýchle tempo znamená hrozbu vyčerpania zásob nerastných surovín.

 

 

Ťažba ropy v Severnom mori

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_mo%C5%99e


 

 

6. Nárast objemu odpadov a problémy odstraňovania odpadov


Nárast objemu odpadov v súčasnej dobe rýchlo stúpa. Odpady vznikajú v domácnostiach, priemyselnej výrobe, úradoch, jedálňach atď. Problém je s ich odstraňovaním.


Odpady môžeme rozdeliť na:

 

 • plynné – dostávajú sa do ovzdušia,

 • kvapalné – dostávajú sa do riek, morí, jazier,

 • pevné – uskladňujú sa na skládkach, spaľujú v spaľovniach, recyklujú sa.Skládka pevného odpadu

Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Landfills?uselang=cs


 

Použitá literatúra:


Tolmáči, L. a kol.: Zemepis 9, Svet na prelome tisícročí. Poľana, spol. s r.o. Bratislava, 1999. s. 38 – 43.