Geometria súkolia I, viť. [5], str. 102-104/I Činiteľ posunutia nástroja pri VN korekcii

 

Čelný uhol záberu

 

Bočná vôľa čelná

Volíme činiteľ normálovej bočnej vôle C = 12 . 10-3  mm 0,5 .

Bočná vôľa normálová

Pre montáž súkolia I sa vyrobí mierka  vb* = 0,13 mm

 

Opravný činiteľ bočnej vôle

Bočná vôľa v súkolí I je nepatrne zvýšená ( o 3 mm).

 

Prevádzkový valivý uhol aw

Z tabuľky evolventných funkcií určíme veľkosť evolventnej funkcie uhlu čelného záberu

EWaw  = 0,019714, viť. [5], str. 94/I

Z tabuľky evolventných funkcií určíme veľkosť valivého uhlu  aw = 22,1°.

 

Osová vzdialenosť v súkolí I

 

 

 

 

 

 

Geometria súkolia II

Valivý uhol po dosiahnutí osovej vzdialenosti aw  = 118,52 mm

Z tabuľky evolventných funkcií určíme veľkosť evolventnej funkcie valivého uhlu 

Ewaw = 0,0181551.

 

Korekcia súkolia II

Z tabuľky evolventných funkcií určíme veľkosť evolventnej funkcie uhlu záberu

EWaw  = 0,014904. Volíme činiteľ bočnej vôle C = 12 . 10-3  mm 0,5 - bočná vôľa normálová.

Odtiaľto najdeme súčet činiteľov posunutia nástroja (x3 + x4 ) 

Činiteľ korekcia pastorka

Zvolíme ľubovoľnú korekciu pastorka, napr. x3 =  0,5

 

Činiteľ korekcie kolesa

x4 = (x3 + x4 )  - x3 = 0,172 - x3 = 0,172 – 0,5 = - 0,328

 

Bočná vôľa súkolia II

Pre montáž súkolia II použijeme mierku o hrúbke 140  mm

 

Kontrola súosovosti oboch súkolí

awI = 118,55 mm

 

Súkolie I a súkolie II majú totožnú výrobnú (montážnu) osovú vzdialenosť. Súkolie I je korigované VN, súkolie II musí byť upravené obojstrannou V korekciou s presným dodržaním vypočítaných korekcií.

 

pastorok    

koleso    

 

 

 

 

 

 

            12. KUŽEĽOVÉ SÚKOLIE S ŠIKMÝMI ZUBAMI – VÝPOČET MODULU

 

 

            Pre prenášaný výkon P = 5,2 kW pri otáčkach  np = 270 min-1  stanovte modul nekorigovaného ozubenia kužeľového súkolia so šikmými zubami  b =  19°. Počet zubov pastorka  zp  =  12, materiál pastorka oceľ 11 700, povrchovo kalené zuby. Počet zubov kolesa  zk  =  39, materiál kolesa liata oceľ 42 2661, zuby povrchovo kalené. Osy rotácie pastorka a kolesa zvierajú pravý uhol . Životnosť súkolia je požadovaná Lh  =  8000 h.

 

 

Výpočet predbežného modulu nástroja

Výpočet vykonáme podľa Merrita, viť [5], str. 153/II

Z tabuliek materiálových vlastností ozubených kolies odčítame hodnoty dovolených napätí.

 

Dovolené napätie pre

ohyb sDo

Dovolené napätie pre

odtlačenie sDd

Pastorok

sDop =  105 MPa

sDdp =  34 MPa

Koleso

sDok =  90 MPa

sDdk =  28 MPa

Pre predbežný výpočet modulu je zvolená šírka venca kolesa b = 0,4 × Rk, kde Rk  je dĺžka površky roztečného kužeľa.

Uhly roztečného kužeľa.

 

Pri výpočte modulu použijeme menší z dvoch dovolených napätí pre ohyb.

Podľa STN 01 4608 volím modul nástroja  mn  =  8 mm.

 

Stredný modul pri b = 0,4 × Rk.

 

Bivirtuálny počet zubov

pastorka

kolesa

 

Otáčky pastorka

np  =  270  min-1

 

Otáčky kolesa

 

Kontrola ozubenia na pevnosť

Volíme súkolie nekorigované.

Z diagramu 1 odčítame hodnoty rýchlostných činiteľov pre ohyb zubov kolesa a pastorka, činitele závisia na požadovanej životnosti a otáčkach kolies.

rop = 0,4

rok = 0,51

Z diagramu 1 odčítame hodnoty tvarových činiteľov pre ohyb zubov kolesa a pastorka, činitele závisia na počtoch zubov. Hodnoty sú stanovené aproximáciou v diagrame 2.

Yop = 6,7

Yok = 4,2

 

Zrovnávacie napätie v ohybe pre zuby pastorka a kolesa

 

Kontrola ozubenia na odtlačenie

Z diagramu 4 odčítame hodnoty rýchlostných činiteľov pre odtlačenie zubov kolesa a pastorka, činitele závisia na požadovanej životnosti a otáčkach kolies.

rdp = 0,48

rdk = 0,63

Z diagramu 5 odčítame hodnoty tvarových činiteľov pre odtlačenie zubov kolesa a pastorka, činitele závisia na počtoch zubov. Hodnoty sú stanovené aproximáciou v diagrame 5.

Ydp = 2

Ydk = 2

 

Vplyv veľkosti normálového modulu

 

Zrovnávacie napätie v ohybe pre zuby pastorka a kolesa

 

Dĺžka površky roztečného kužeľa

 

 

Zmierňovací činiteľ

Súčiniteľ zaťaženia K = 1,25 pre šikmé zuby.

 

Dovolená sila prenášaná súkolím

Pre výpočet použijeme najmenšie zo zrovnávacích napätí.

 

Prevádzková sila prenášaná súkolím

 

Pomer výkonov

Pomer výkonov musí ležať v intervale (0,95 ¸ 1,25). Ak neleží pomer v tomto intervale musí sa zmeniť modul a zopakovať celý výpočet. Nie je možné zmeniť iba šírku kolesa.

Predbežne vypočítaný modul nástroja mn = 8 mm vyhovuje ako na pevnosť, tak aj na životnosť zubov.