Vypracovala: Mgr. Kristínová


 

Čo je geologický proces?

 

Geologické procesy sú procesy, ktoré menia zemský povrch.


Čo zapríčiňuje geologické procesy?

 

Geologické procesy vznikajú pôsobením energií z rôznych zdrojov.


 

Medzi zdroje energií patrí:

 

  • slnečné žiarenie,

  • príťažlivosť Mesiaca,

  • príťažlivosť Zeme,

  • zemské teplo.


 

Geologické procesy delíme na :

 

  • vnútorné,

  • vonkajšie.


 

 

Vnútorné geologické procesy

 

Vnútorné geologické procesy sú procesy vyvolané silami, ktoré pôsobia vo vnútri Zeme.

Vnútorné geologické procesy zapríčiňuje zemské teplozemská príťažlivosť.

Vnútorné geologické procesy rozčleňujú zemský povrch a spôsobujú zväčšenie rozdielov v nadmorskej výške.


 

Medzi vnútorné geologické procesy patrí:

 

  • magmatická činnosť,

  • horotvorná činnosť,

  • zemetrasenie,

  • premena hornín.


Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mount_St._Helens

Stratovulkán Saint Helena vznikol sopečnou činnosťouZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Jura_%28poho%C5%99%C3%AD%29

Pohorie Jura vo Švajčiarsku vzniklo horotvornou činnosťouZdroj:http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=slavkovsk%C3%BD+%C5%A1t%C3%ADt

Časť Slavkovského štítu v Tatrách sa zemetrasením zosunula o 300 metrov 

Vonkajšie geologické procesy

 

Vonkajšie geologické procesy sú procesy vyvolané vonkajšími geologickými činiteľmi, ktoré pôsobia na zemský povrch. Je to napríklad činnosť dažďa, vetra, zemskej príťažlivosti, slnečného tepla, činnosť mrazu, mora, ľadovcov, živočíchov, rastlín, aj činnosť človeka.

Vonkajšie geologické procesy zapríčiňuje slnečné žiarenie, zemská príťažlivosť a príťažlivosť Mesiaca.

Vonkajšie geologické procesy zarovnávajú a znižujú zemský povrch.