- v roku 1956 začína vychádzať časopis Mladá tvorba

- sem prispievali mladí ľudia, vyjadrovali nahlas svoje názory

- v roku 1956 sa konal II. zjazd slovenských spisovateľov . prijal tieto uznesenia:

a) literatúra sa má zbaviť schematičnosti (oslava KS, robot. tr.)

tendenčnosti (len socializ. je správny)

ideológie

b) slovenská literatúra sa má priblí.iť k európskej literatúre

c) do slovenskej literatúry majú preniknúť nové prúdy a smery zo

svetovej literatúry (nový román, husári, existencioalizmus,

bítnici,...)

- po roku 1956 sa vytvorila nová skupina autorov, ktorú nazývame Generácia 1956:

Anton Hykisch Jaroslava Bla.ková

Ján Johanides Andrej Chudoba

Pavol Vilikovský Marína Čeretková . Gálová

Vincent .ikula Rudolf Sloboda

Peter Jaro. Du.an Mitana

Ján Johanides

1934 .

- prozaik, literárny a divadelný kritik, publicista

- v 60. rokoch vylúčený z vysoko.kolského .túdia

- témy: hľananie nového tvaru svojich próz (nastoluje tu otázky zmyslu .ivota a existencie

človeka)

- prvý slovenský prozaik, ktorý experimentoval v próze

- v popredí hrôza, strach, úzkosť

- najviac prekladaným slovenským autorom

Súkromie

- zbierka 5 noviel

- v.etky novely sa dotýkajú problémov človeka, jeho existencie, slobody a samoty

- vyu.íva antiromán a existencionalizmus

- pred ľudským súkomím rozumie svedomie, vedome a podvedomie človeka

- v.íma si tu ľudí s ťa.kými a. tragickými osudmi

Podstata kameňolomu - novela

- rozpráva úvahy herca, ktorý po samovra.de rekapituluje svoj osud

- celá novela je bizardná a nereálna

- pribli.uje sa Plechovému bubienku

Nie

- experimentálna próza

- nesie prvky nového románu a existencionalizmu

- hovorí o dialógu spisovateľa zo .enou, ktorá opustila na smrť chorého man.ela

- je tu vyu.itá freudová symbolika

- záver: človek je nízka bytosť a reaguje pudovo

75

Nepriznané vrany

- vyjadruje sa k spoločenským problémom, najmä k ekológi

- hovorí tu o bezohľadnosti a karierizme

Balada o vkladnej kni.ke

- téma: mamonárstvo a kritika malome.tiactva

Marek koniar a uhorský pápe. . historický román zo 16. storočia

- kritika cirkvi a .ľachty

Slony v Mathausene . román

- román o fa.izme, koncentra.ných táboroch

- román o odsúdení akéhokoľvek násilia

Pochovávanie brata . novela

- kritika totality

- hovorí o tom ako .tátna moc likvidoval cintoríny (pri budovaní priehrad)

Najsmutnej.ia oravská balada

- hovorí o prvom slovenskom .táte

- z pohľadu, .e 1. .tát bol nedemokratický a fa.izujúci

Previesť cez most

- román zo súčasnosti

- hl. postava: teoretický výtvarník a pracovník galérie Stefanides

- typ človeka, priťahuje v.etkých problematických ľudí a stáva sa ich

bútľavou vŕbou

- odohráva sa počas prvého dňa:

- do práce mu zavolá dôchodca, Stefanides zistí, .e mu rozpráva o jedle a bývaní (pocit

osamotenia)

- prichádza domov, pozerá sa z okna a vidí neznámu dvojicu, ktorú prenasleduje násilník, z

okna naňho hodí krčah

- prichádza za ním man.elka a z jej rozhovoru vyrozumie, .e majú problémy s umiestnením

dieťaťa na vysokú a treba urobiť protekciu

- poobede ide na psychiatriu nav.tíviť svoju tetu, nerozpráva sa s tetou ale s primátorom,

ktorý mu rozpráva o svojich problémoch

- takto to pokračuje

- večer končí tým, .e mu znova zavolá ten dôchodca a znova je ten istý rozhovor ako na

začiatku

- má symbolický názov

- pocit osamotenia sa dá liečiť vyrozprávaním

- posledné romány:

Príbeh (zločin) plachej lesbičky . vyrovnávanie sa s totalitou

Holomráz . vyrovnávanie sa s bývalým re.imom