Použitie galvanických článkov : Galvanické články sa používajú predovšetkým v prenosných elektrických spotrebičoch - všade tam, kde sa spotrebič nedá pripojiť na elektrickú sieť alebo priamo použiť mechanický zdroj generátora. nevýhodou galvanických článkov môže byť nízke elektromotorické napätie, nízky výkon a krátka životnosť. Akumulátory sa dajú použiť aj na uloženie elektrickej energie, sú potrebné pri prerušení dodávky zo siete, napríklad v záložných zdrojoch alebo ako zdroj elektriny v stojacom automobile.

Galvanický článok v elektrickom obvode : Po zapojení článku do elektrického obvodu prebiehajú vo vnútri článku reakcie, ktorými sa postupne znižuje elektrická energia, článok sa vybíja. Tieto reakcie môžu byť nevratné - napätie článku sa po vybití nedá obnoviť (primárne články), alebo vratné - článok sa dá znova nabiť (sekundárny článok, akumulátor).

Spájanie galvanických článkov : Pre dosiahnutie vyššieho napätia sa články spájajú sériovo do batérií, celkové napätie sa získa ako súčet napätí jednotlivých článkov v batérii.

Pri odoberaní elektrického prúdu z tohto článku prebiehajú tieto reakcie:

a) Kovový zinok sa oxiduje (uvoľňuje prúd elektrónom) a vznikajú zinočnaté katióny

b) Meďnaté katióny sa redukujú (prijímajú elektróny) a vzniká meď.