Vypracovala: Alena Hmirová

 

Jednoduchým budúcim časom vyjadrujeme všetky budúce deje.

 

Tvorenie:

Budúci čas tvoríme infinitívom slovesa a pridaním koncoviek, ktoré sú v tvare vyčasovaného slovesa avoir v prítomnom čase. V 1. a 2. osobe množného času priberajú len koncovku –ons a –ez.

 

Infinitív slovesa + koncovky vyčasovaného avoir

Slovesá 1. triedy

PARLER

Singulár

Plurál

1. osoba

Je parlerai

Nous parlerons

2. osoba

Tu parleras

Vous parlerez

3. osoba

Il parlera

Ils parleront

 

Slovesá 2. triedy

SORTIR

Singulár

Plurál

1. osoba

Je sortirai

Nous sortirons

2. osoba

Tu sortiras

Vous sortirez

3. osoba

Il sortira, Elle sortira

Ils sortiront, Elles sortiront

 

Slovesá 3. triedy

PRENDRE

Singulár

Plurál

1. osoba

Je prendrai

Nous prendrons

2. osoba

Tu prendras

Vous prendrez

3. osoba

Il prendra, Elle prendra

Ils prendront, Elles prendront

 

Pri slovesách 3. triedy končiacich na –re odpadá koncové –e.

 

 

 

 

 

Slovesá avoir a être v jednoduchom budúcom čase:

 

AVOIR

Singulár

Plurál

1. osoba

aurai

Nous aurons

2. osoba

Tu auras

Vous aurez

3. osoba

Il aura, Elle aura

Ils auront, Elles auront

 

ÊTRE

Singulár

Plurál

1. osoba

Je serai

Nous serons

2. osoba

Tu seras

Vous serez

3. osoba

Il sera, Elle sera

Ils seront, Elles seront

 

 

Budúci čas nepravidelných slovies, ktorý sa tvorí pravidelne:

 

Príklad:

DIRE: Je dirai Nous dirons

Tu diras Vous direz

Il dira, Elle dira Ils diront, Elles diront

 

METTRE: Je mettrai Nous mettrons

Tu mettras Vous mettrez

Il mettra, Elle mettra Ils mettront, Elles mettront

 

Budúci čas nepravidelných slovies, ktorý sa tvorí nepravidelne:

 

Príklad:

POUVOIR: Je pourrai Nous pourrons

Tu pourras Vous pourrez

Il pourra, Elle pourra Ils pourront, Elles pourront

 

SAVOIR: Je saurais Nous saurons

Tu sauras Vous saurez

Il saura, Elle saura Ils sauront, Elles sauront

Príklady:

aurai un chien. Budem mať psa.

Nous écrirons une lettre. Napíšeme list.

Ils travailleront au jardin. Budú pracovať v záhrade.

Regarderas – tu la télévision? Budeš pozerať televíziu?

Elle sortira en france. Odíde do Francúzska.

Boirez - vous du café? Budete piť kávu?

 

ZOPAKUJME SI:

  1. Ako tvoríme jednoduchý budúci čas?

  2. Ako ho nazývame vo francúzštine?

  3. Pri všetkých slovesách tvoríme jednoduchý budúci čas pravidelne? Ak nie, pri ktorých je časovanie nepravidelné?

  4. Napíšte 5 viet v jednoduchom budúcom čase. Vytvorte aj zápor a otázku.

 

Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov

Yves Tissier: Bescherelle la conjugaison pour tous