Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná. Rodina je definovaná viacerými definíciami. V podstate môžeme uviesť, že rodina je forma stáleho spolužitia osôb, ktoré sú spojené manželskými, pokrvnými alebo adoptívnymi zväzkami. Tieto zväzky zvyknú mať silnú citovú väzbu. Rodina môže mať viacero podôb: základná rodina-úplná rodina, neúplná rodina...

Zdroj obrázka: www. pastorbonus.sk

Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín.

Vezmite si hárok papiera, rozdeľte ho na dve polovice. Na ľavú stranu napíšte pozitíva svojej rodiny, na pravú negatíva svojej rodiny. Napíšte všetko, čo vám napadne. Máte na to 10 minút. Zvyšný čas vyučovacej hodiny využite na diskusiu o vami napísaných pozitívach a negatívach rodiny, v ktorej vyrastáte.Zopakujte si:
1. Čo pre vás znamená rodina?
2. Ktoré základné funkcie plní rodiny?
3. Ako to vyzerá s plnením jednotlivých funkcií u vás doma?


Použitá literatúra:
PREVENDÁROVÁ, J., KUBÍČKOVÁ, G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. 1. vyd. 1995. SPN. Bratislava. ISBN80-08-00062-7
Deň rodiny. Citované z http://denrodiny.sk/ (16.2.2016)