1905 . 1960

- patrí k star.ej generácii prozaikov

- narodil sa vo vinohradníckom kraji Suchá nad Parnou

- najprv písal básnické zbierky: Vysťahovalci, Na pravé poludnie, Slovanské ver.e

- najvýznamnej.ie prozaické dielo: Červené víno

Červené víno

- hlavná téma: slovenský vidiek na začiatku 20. storočia, končí 30. rokmi

- autobiografia

- rodina mladých Habd.ovcov . predstavuje Hečka

- odohráva sa vo Vlčindole (vlčia dolina)

- zaradené do vinohradníckeho kraja

- v centre pozornosti je stredný syn:

Urban Habd.a . rodičia ho vyhadzujú z domu, preto.e sa o.enil s chudobnou Kristínou

- odchádza z domu, usadzujú sa vo Vlčindole, prenajíma si vinohrad, ťa.ko pracujú

- na koniec prichádza k rodinnej tragédii, prichádza v dra.be o celý majetok

- tretia generácia v tejto knihe je generácia Habd.ovcov . vzdelaných a moderných ľudí, ktorí

nadviazali na spôsob .ivota Urbana Habd.u

- pova.ujeme to za veľkú rodinnú ságu

- nachádzame prvky sociálne, ľúbostné, je to román o práci

Drevená dedina

- román z obdobia 1945 . 1948

- téma: kolektivizácia

- proti kolektivizácii sa stavajú bohatí

- vyu.íva sa metóda socialistického realizmu

- v popredí sa kladne zobrazuje komunista, robotnícka trieda a roľníci

- účelom diel bolo ovplyvniť mláde. . nositeľ nových komunistických ideí

- vyu.íva sa schematicko-tendenčnosť

- román je poplatný dobe, v ktorej tvoril autor

Svätá tma

- román

- nedokončený román

- román o 1. slovenskom .táte

- názov je symbolický

60

Vladimír Mináč

1922 . 1996

- do roku 1989 bol predsedom Matice Slovenskej

- aktívne sa zúčastnil SNP, bol v Mathausene, neskôr vstúpil do KS

- po r. 1989 bol poslancom za SDĽ

- prozaik, esejista, publicista

- patrí medzi tradicionalistov . tradičné témy: vojna, SNP, koncentračný tábor, kolektivizácia

- priniesol individuálne témy . prvky existencie

SMRŤ CHODÍ PO HORÁCH

- do literatúry vstúpil románom

- román s prvkami existencionalizmu

- téma: 2. svetová vojna

- hlavné postavy: bratia Peter a Ján Lotár

- Jano . partizánsky veliteľ

- Peter . učiteľ, má autobiografické prvky

- hlavná my.lienka: pre.iť vojnu za ka.dú cenu

- Jano pociťuje stavy úzkosti a hrôzy v nemeckom obkľúčení

- príbeh: Petra zatkne Gestappo, partizáni dostanú správu, kedy ide vlak, v ktorom majú Petra

previezť do koncentráku, informácia je mylná, Jano prepadá vlak so svojou skupinou a

partizánska jednotka je obkľúčená

- proti románu mala kritika veľké výhrady

VČERA A ZAJTRA

- voľným pokračovaním smrť chodí po horách je román

- je napísaný v .týle Hemingwaya, nesie prvky stratenej generácie

- príbeh: Peter sa po pre.ití koncentráku nevie prispôsobiť mierovým podmienkam, hľadá si

miesto v spoločnosti, ale nedarí sa mu to

- záver je schematicko-tendenčný, Peter vstupuje do KS a začína budovať socializmus

MODRÉ VLNY . budovateľský, schematicko-tendenčný román

- má symbolický názov: vlny = príslu.níci SZM . Socialistický zväz mláde.e

- nosili modré ko.ele

- z obdobia budovania priehrady Nosice, ktorú stavali zväzáci

NA ROZHRANÍ . kniha poviedok a noviel z obdobia kolektivizácie

- má symbolický názov: rozhranie = medze, ktorými sa vytvorili veľké dru.stvá

na rozhraní = ľudia sa rozhodovali o vstupe do JRD alebo do

.tátnych majetkov

- poviedka SKALINY . hlavný hrdina je tvrdý človek zrastený s pôdou, odmieta ju odovzdať,

drie na nej od rána do večera

- jeho dcéra ochorie, on ju donúti ísť na pole a odmietne zavolať

lekára, lebo peniaze, ktoré by musel zaplatiť lekárovi, potrebuje

na osivo

- dcéra zomiera

- poviedka MARKA NALEZENKA

- Marka je najdúch, robí slú.ku, v.etci ju vyu.ívajú, .ije

v hrozných podmienkach

- vo februári 1948 sa .ivot Marky zmení, začne pracovať v JRD

ako dojička, stáva sa najlep.ou dojičkou, dru.stvo ju po.le do

.koly, nakoniec sa stáva riaditeľkou dru.stva

61

- najlep.ie dielo je trilógia GENERÁCIA

1. časť: Dlhý čas čakania . opisuje Slovenský .tát, jeho vznik v r. 1939, záporný postoj

slovenskej inteligencie k nemu

- veľa postáv

- Marek Uhrín . autobiografická postava

- vyu.íva čierno-biele videnie postáv

2. časť: .iví a mŕtvi . z obdobia SNP

- postavy z prvej časti pre.li do druhej, pribudli ďal.ie: kapitán Labuda

Hanka Krappová

jej brat Janko Krapp

- sú tu ukázané zverstvá, ktoré sa diali počas SNP

- literárna kritika 2. časť odsúdila, lebo Mináč nedal do popredia KS

- sú tu dlhé opisy prírody

3. časť: Zvony zvonia na deň . zobrazuje obdobie od februára 1946 do februára 1948

- zobrazuje postavy z prvej aj druhej časti, ich problémy po vojne

a ich postoje k novým podmienkam

- Marek Uhrín vstupuje do KS

- kapitán Labuda . nesie prvky stratenej generácie

- celý .ivot bojoval (.pan.,2.sv.vojna, SNP)

- nevie si nájsť miesto v mierových

podmienkach, zastrelí sa

NIKDY NIE SI SAMA . dvojnovela

- vy.la v roku 1962

- dobové svedectvo o mladých ľuďoch 60. rokov

- poukazuje na negatívne javy socializmu, hlavne na nesprávnu kádrovú politiku:

.V.etko je hlúposť, nič nie je pravda..

.Si predsa komunista, nesmie. byť zbabelý..

.To nie je človek, to je .tátny tajomník..

.Čo tí vedia o práci? Dofrčia na svojich 603-kách..

- cítiť tu vplyv existencionalizmu

- témy: samota bolesť

láska sloboda

pesimizmus

- delí sa na 2 časti:

1. Marína . je to príbeh 27-ročnej .eny, ktorá sa na podnikovej zábave zoznamuje s o rok

mlad.ím .or.íkom

- pod vplyvom tohto stretnutia začne Marína spomínať na leto, keď mala 19, bola nádejnou

.tudentkou práva, vylúčili ju z fakulty pre morálny poklesok (na vysoko.kolskej stavbe

mláde.e . na trati mláde.e . sa zamilovala do vedúceho brigády, pristihli ich v intímnej

chvíli v modrých ko.eliach, vedúci utiekol, Marína ho odmietla prezradiť a bola vylúčená

zo Zväzu mláde.e aj z fakulty)

- od tohto momentu pre.íva obdobie osobných kríz, zomiera jej otec, vystrieda mnoho

mu.ov a povolaní

- záver: Marína sa zaľúbi do .or.íka a on sa pre ňu stáva symbolom morálnej čistoty

2. .or.ík . sú tu podané city .or.íka

- Marínu si vezme za man.elku, ona je mu neverná, má problémy v práci

- je obvinený zo sabotá.e

- novela vyvrcholí vtedy, keď .or.ík z preťa.enia organizmu veľmi ťa.ko ochorie, Marína

sa o neho stará, chodí za ním do nemocnice a vtedy si uvedomí .Nikdy nie si sama..

62

VÝROBCA .ŤASTIA . román

- hlavná postava: Ojbaba . mladý .ivnostník, ktorý zarába na hlúposti ľudí

- je to satira na pomery a problémy v socializme, ironický pohľad na socializmus, odsúdenie

byrokracie

- 1krát ukázal, .e v socializme sú naru.ené vzťahy

esejistická tvorba: DÝCHANIE DO PAHRIEB . vyzdvihuje tu úlohu .túrovcov

- nezaujímala ho postava Ľ. .túra, ale

postava Hurbana a Francisciho

ZOBRANÉ SPORY JOZEFA MILOSLAVA HURBANA

- národná my.lienka, o činnosti Hurbana

NÁVRATY K PREVRATOM . zvlá.tny pohľad na revolúciu 1989

ODKIAĽ A KAM, SLOVÁCI? . rozbor vývoja Slovákov od Samovej

rí.e a. po rok 1996