- rozdeľuje sa:

1.) objektívna literatúra . realita

a) existencionalizmus

b) nový román

c) husári

2.) subjektívna - pocity autora (Exupery)

Existencionalizmus

- vzniká v 30.rokoch

- vzniká z pocitu ohrozenia človeka (nástup fa.izmu)

- pôvod: u filozofa 19.storočia: KIERGEGARD - dánsky filozof, tvrdil, .e ľud. existencia je

izolovaná od sveta

- korene existencionalizmu nachádzame v indickej, čínskej filozofii

- = my.lienkový a umelecký prúd, ktorý skúma otázky existencie, bytia človeka z hľadiska

jeho individuality a spoločenských vzťahov

- základom je otázka slobody

- človek si sám seba neuvedomuje

- uvedomuje sa a. keď sa dostane do hraničnej situácie - sprevádza ju strach, úzkosť a depresia

- keď človek túto situáciu vyrie.i, nastane pocit uvolnenia, pocit slobody

- literárne dielo existencionalizmu je transpozícia filozof. názorov

- základ. motto: .Človek .ije preto, aby zomrel.

znaky existencionalizmu:

1. prvky absurdity

2. hrdina - silný individualista = introvert (osamelý, trpí úzkosťami a depresiou, veľkí samotári)

3. dej prebieha vo väč.ine diel v uzavretom priestore - v tme, v prítmí

predstavitelia:

Jean Paul Sarte

Albert Camus