Vypracovala: Ing. Anna Mattová

 

 

K osobitným druhom podnikania patria dve formy spoločného podnikania, ktoré nie sú právnickými osobami. Preto ich nemožno považovať za obchodné spoločnosti. Patria k ním:

 

  • Tiché spoločenstvo

  • Združenie osôb na účely spoločného podnikania.

 

 

Tiché spoločenstvo

 

Tiché spoločenstvo je zvláštna forma spoločného podnikania na základy zmluvy o tichom spoločenstve, ktorú vymedzuje Obchodný zákonník. Zmluvou o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa s ním na jeho podnikaní. Podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku, ktorý vyplýva z podielu tichého spoločníka na výsledku na podnikaní. Zmluva si vyžaduje písomnú formu.

 

 

Založenie tichého spoločenstva

 

Tiché spoločenstvo sa teda zakladá písomnou zmluvou, ktorá musí okrem iných náležitostí obsahovať najmä bližšie určenie vkladu tichého spoločníka a výšku jeho podielu na zisku. Tichý spoločník sa zúčastňuje na podnikaní len svojím vkladom, jeho účasť nie je verejne známa. Založením tichého spoločenstva nevzniká žiadny nový právny subjekt, preto sa ani nezapisuje do obchodného registra.

 

 

Vklad tichého spoločníka

 

Predmetom vkladu tichého spoločníka môže byť určitá peňažná suma, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní. Prevzatím veci (s výnimkou nehnuteľností) sa podnikateľ stáva jej vlastníkom. V prípade nehnuteľností sa podnikateľ stáva jej užívateľom po dobu trvania zmluvy.

 

 

Práva a povinnosti

 

Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov, týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa podieľa svojim vkladom. Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky. O podiel na strate sa znižuje vklad tichého spoločníka. Podnikateľ je povinný poskytnúť tichému spoločníkovi informácie o podnikateľskom zámere na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku a financií týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa tichý spoločník podieľa.

Práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú iba podnikateľovi. Tichý spoločník však ručí za záväzky podnikateľa ak:

 

  • je jeho meno obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo

  • vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne.

 

 

Zánik tichého spoločenstva

 

Účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká:

 

  • uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá,

  • výpoveďou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú,

  • ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu,

  • ukončením podnikania, na ktoré sa zmluva vzťahuje,

  • vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa.

 

Ak zmluva neurčuje inú výpovednú lehotu, možno zmluvu vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka. Do 30 dní po zániku zmluvy je podnikateľ povinný vrátiť tichému spoločníkovi vklad zvýšený alebo znížený o podiel na výsledku podnikania.