Financovanie môžeme definovať ako získavanie a používanie peňažných prostriedkov na zabezpečenie chodu alebo rozvoja rôznych ekonomických činností.

       Malé a stredné podniky často trpia obmedzeným prístupom k niektorým finančným zdrojom. Je to z dôvodu, že ich možno považovať za vysoko rizikové podniky s krátkou životnosťou. Na druhej strane malé a stredné podnikz majú aj nedostatok znalostí a informácií, ako finančné zdroje získať.

      Rozhodnutie o výbere zdroja financovania často ovplyvňuje a sprevádza podnik počas celej jeho existencie. Zvoliť si správny zdroj financovanie je pre podnik natoľko dôležité, ako nájsť podnikateľskú oblasť v ktorej bude úspešný.

     

      Financovanie podnikateľských aktivít malých a stredných podnikov je možné:

·      z interných zdrojov

·      z externých zdrojov

 

      K najdôležitejším interným zdrojom financovania patrí zisk odpisy. Odpisy možno považovať za stabilný interný finančný zdroj, ktorý je pre podnik výhodnejší, pretože nepodlieha zdaneniu. Odpisy podnik získava inkasom tržieb, ktoré následne môže využiť na krytie prevádzkových nákladov, splácanie dlhov či financovanie rozvoja podniku. Samofinancovaním  podniku zo zisku nevznikajú podniku náklady na cudzie zdroje, či ďalšie záväzky. Prostredníctvom zisku možno financovať aj rizikovejšie projekty, na ktoré by bolo ťažké získať cudzie zdroje. Nevyhnutnosťou je však tvorba zisku. Z tohto pohľadu preto zisk nemožno považovať za stabilný zdroj financovania. Investovaním vlastných zdrojov, spravidla úspor do podnikania podnikateľ dáva najavo, že je schopný realizovať svoj podnikateľský pán.

 

      K externým zdrojom financovania malých a stredných podnikov patria:

·      verejné zdroje ako zdroj financovania MSP

·      financovanie MSP z fondov EÚ

·      bankový úver ako zdroj kapitálu pre MSP

·      iné zdroje financovania malých a stredných podnikov

 

Verejné zdroje ako zdroj financovania MSP

      Malé a stredné podniky majú možnosť obrátiť sa na štátne inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na pomoc malým a stredným podnikom. Táto alternatíva financovania však nie je zo strany malých a stredných podnikov dostatočne využívaná. Tieto inštitúcie sa zameriavajú na financovanie rozvíjajúcich sa podnikov a na finančnú pomoc novo vzniknutým podnikom. K takýmto inštitúciám na Slovensku patrí Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Mikropôžičkový program NARMSP, Slovenská záručná a rozvojová banka, Eximbanka SR.

Jednou z  možností je aj mikropôžička, ktorú poskytuje SBA /Slovak Bussines Agency/ na obdobie od 6 mesiacov do 4 rokov, pričom začínajúci podnikatelia môžu využiť  benefit v podobe splátok istiny /platia sa len splátky úrkov/ maximálne na 6 mesiacov. Mikropôžička je určená iež pre malých a stredných podnikateľov vo výške od 2500 eur do 50 000 eur. Výhodou je vyššia dostupnosť úveru ako v banke a tiež výhodnejšie podmienky ako v banke. Úroková sadzba sa pohybuje už od 1,13 p.a. a nepresiahne 9,03 %. Úrok je daný ako súčet základnej sadzby a marže. Základná sadzba pre Slovensko je určená vo výške 0,53% a marža závisí od kvality podnikateľského úveru a efektívnosti projektu. Peniaze z mikropôžičkového programu sú určené na financovanie investičných a prevádzkových potrieb a nákup tovarových zásob.Zopakujte si:
1. Z akých zdrojov je možné financovanie podnikateľských aktivít malých a stredných podnikov?
2. Ktoré sú najdôležitejšie interné zdroje financovania malých a stredných podnikov?
3. Čo patrí k externým zdrojom financovania malých a stredných podnikov?


Použitá literatúra:
www.euroekonom.sk
www.sbaagency.sk