Zadĺženosť:

 • do 30% je nízka zadĺženosť,

 • od 31 do 50% je zadĺženosť stredná,

 • od 51 do 70% je zadĺženosť vysoká,

 • nad 70% je zadĺženosť riziková. 

Ukazovatele peňažných tokov


Peňažné toky Cash flow sú toky, ktoré tvoria:

 • tok príjmov – peniaze, ktoré do podniku prichádzajú v hotovosti i v bezhotovostnej forme a tvoriaprírastky,

 • tok výdavkov – peniaze, ktoré z podniku odchádzajú v hotovosti aj v bezhotovostnej forme a tvoria úbytky.

 

 

Rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami tvorí tok hotovosti – cash flow.

príjmom podnikupatria:

 • tržby za výrobky a služby,

 • úvery

 • príjmy z prenájmu majetku,

 

výdavkom podniku patria:

 • výdavky na nákup materiálu,

 • výdavky na nákup energie,

 • výdavky na mzdy zamestnanom,

 • dane, poistné,

 • opravy majetku...Ukazovateľ cash flow vyjadruje zmeny stavu peňažných prostriedkov.


 


Ukazovateľ cash flow = konečný zostatok peňažných prostriedkov – začiatočný stav peňažných prostriedkov


 

Ukazovateľ môže byť kladný, alebo záporný.


 

 

Postup pri finančnej analýze podniku


 1. vypočítanie finančných ukazovateľov daného podniku,

 2. porovnanie vypočítaných ukazovateľov s ukazovateľmi za daný odbor alebo s inými podnikmi,

 3. analyzovanie – hodnotenie vývoja ukazovateľov v čase,

 4. analyzovanie – hodnotenie vzájomného vzťahu medzi ukazovateľmi,

 5. navrhnutie opatrenia na zlepšenie finančnej situácie a formulovanie cieľov na tvorbu finančného plánu.


 

Finančná analýza z hľadiska času

 • ex post analýza analýza, pri ktorej sa sledujú súčasné a minulé výsledky hospodárenia,

 • ex ante analýza– analýza, pri ktorej sa predvída finančná situácia v budúcnosti a zistené podklady sa použijú na zostavenie finančných cieľov na ďalšie obdobie. 

Použitá literatúra

Orbánová, D., Velichová, Ľ.,: Podniková ekonomika pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia, SPN, prvé vydanie, 2009, ISBN 978-80-10-01633-4