Vypracovala: Ing. Anna Mattová


 


Finančné ukazovatele - ukazovatele, ktoré umožňujú porovnať daný podnik s ostatnými podnikmi, alebo dosahovaným priemerom v danom odvetví.


Základné finančné ukazovatele:

  • ukazovatele likvidity

  • ukazovatele rentability

  • ukazovatele zadĺženosti

  • ukazovatele peňažných tokov /cash flow/


 

Ukazovatele likvidity


Likvidita - schopnosť podniku uhradiť svoje splatné záväzky.

 Rozlišujeme:

 

  1. okamžitá likvidita – udáva momentálnu platobnú schopnosť podniku. Na krytie krátkodobých záväzkov, t.j. záväzkov do jedného roku podnik použije najlikvidnejšie aktíva – peniaze v hotovosti, peniaze na bežných a vkladových účtoch, ceniny a obchodovateľné cenné papiere. Optimálna hodnota tohto ukazovateľa je od 90 do 100%.


Okamžitá likvidita = /najlikvidnejšie aktíva : krátkodobé záväzky/ x  100

 


 

  1. bežná likviditahodnotí platobnú schopnosť podniku za kratší čas v budúcnosti. Na krytie krátkodobých záväzkov podnik použije najlikvidnejšie aktíva a peňažné prostriedky, ktoré získa inkasom krátkodobých pohľadávok splatných do jedného roka. Optimálna hodnota tohto ukazovateľa je od 100 do 150%.


 


Bežná likvidita = /najlikvidnejšie aktíva a splatné pohľadávky : krátkodobé záväzky / x 100 

  1. celková likvidita – slúži na dlhodobé hodnotenie vývoja a platobnej schopnosti. Podnik na krytie krátkodobých záväzkov použije najlikvidnejšie aktíva, splatné pohľadávky a zásoby. Tie sú najmenej likvidným obežným majetkom. Optimálna hodnota tohto ukazovateľa je medzi 200 až 250%.

 

 


Celková likvidita = /obežný majetok : krátkodobé záväzky/ x 100 

Ukazovatele rentability /výnosnosti, ziskovosti/- ukazovatele, ktoré sa používajú na hodnotenie efektívnosti činnosti podniku.

 

Ukazovatele rentability majú v čitateli zisk a v menovateli je vybraná veličina rentabilitu ktorej počítame. Môže to byť napríklad celkový kapitál, vlastný kapitál, výnosy, náklady, tržby a podobne.


 


Miera rentability = /zisk : vybraná veličina/ x 100V čitateli môže byť dosadený rôzny druh zisku, pričom najčastejšie sa dosahuje zisk po zdanení, t. j. účtovný zisk.


 

Ukazovatele zadĺženosti – sú ukazovatele, ktoré hodnotia kapitálovú štruktúru podniku a schopnosť splácať svoje dlhy.