Poznáte rozprávku o troch grošoch?

 

Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka:


"Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu?"
"No, ja mám na deň tri groše." odvetil mu chudobný človek.


Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých troch grošoch vyžiť.


"Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem."


Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená; trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne - krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť, z troch grošov i vracať i požičiavať i vyžiť.

 

 

Rodinný rozpočet je plán finančného hospodárenia domácnosti. Vytvorenie rodinného rozpočtu umožňuje získanie kontroly nad finančnou situáciou rodiny a zníženie rizika jej zbytočných výdavkov a prípadného zadlžovania. Pomocou rodinného rozpočtu je možné nájsť zdroje pre rezervy a úspory a pripraviť sa tak na nečakané výdavky.

 

PRÍKLAD 1:


Mesačný príjem rodiny tvorí mzda pána Dolného vo výške 587 € a mzda pani Dolnej
vo výške 396 €. Ich výdavky na bývanie predstavujú celkom 245 €.
Koľko percent príjmu rodiny predstavujú výdavky na bývanie?


A) približne 25 %
B) približne 75 %
C) viac ako 50 %
D) menej ako 10 %

 

Správna odpoveď: A ) 25 %

 

 

PRÍKLAD 2:


Rodina Nováková mala na účte v banke 714,90 €. Pán Novák vybral z účtu 160 € a kúpil si oblek. Pani Nováková kúpila rodine silvestrovský pobyt za 829,80 €. Na konci mesiaca im prišiel z banky výpis z účtu.
Aký bol na ňom stav účtu ?

 

Správna odpoveď: - 274,90 €PRÍKLAD 3:

Rodina Nováková platí mesačne za elektrickú energiu 85 eur. Tento rok mali v ročnom
vyúčtovaní nedoplatok 60 eur. Ich mesačná výška zálohovej platby za dodávku energie sa v budúcom roku nezmení a ostáva vo výške 85 eur. Rovnako aj cena elektrickej energie za 1 kWh za 0,08 eur zostáva nezmenená.
O koľko kWh musia budúci rok minúť menej ako v tomto roku, aby v najbližšom vyúčtovaní mali preplatok 60 eur?


A) 750 kWh
B) 1 500 kWh
C) 2 000 kWh
D) 1 750 kWh


Správna odpoveď: B) 1 500 kWh

 

 

SPORENIE

 

je odkladanie a zhromažďovanie nateraz nadbytočných finančných prostriedkov, ktorého cieľom je nadobudnutie úspor. Ich prostredníctvom vzniká majetok alebo kapitál. Predstavujú rozdiel medzi príjmom a výdavkami a posudzuje sa objemom financií za určitý čas. Pri cielenom sporení so zhodnotením ukladá financie v banke. Pri využívaní bankových produktov ide zväčša o pravidelné sporenie v určitej dohodnutej výške, za čo je vklad úročený a klient tak navyše zhodnocuje svoje financie, čím ide o investíciu.

 

 

ÚROK


je cena peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke.

 

 

ÚROKOVÁ SADZA (úroková miera)

 

je úrok vyjadrený ako percentá z požičiavaného kapitálu (istiny). Najčastejšie sa úrokové sadzby vyjadrujú ako počet percent za jeden rok.

 

 

ISTINA (kapitál)

 

je požičaná (vložená) suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.

 

 

DOBA SPLATNOSTI


je doba, po ktorú je kapitál uložený alebo zapožičaný. Je to doba, za ktorú počítame úrok.

 

 

ROČNÁ PERCENTUÁLNA MIERA NÁKLADOV (RPMN)

 

predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. spotrebiteľským) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek v predzmluvnej fáze. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN.

 

 

ÚROKOVÉ OBDOBIE

 

ročná nominálna úroková miera – p.a. (per annum)
polročná nominálna úroková miera – p.s. (per semestre)
štvrťročná nominálna úroková miera – p.q. (per quartale)
mesačná nominálná úroková miera – p.m. (per mensem)
denná nominálna úroková miera – p.d. (per diem)

 

 

JEDNODUCHÉ ÚROKOVANIE

 

Vyplatené úroky sa nepričítavajú k pôvodnému kapitálu a ďalej sa neúročia.


Úrok sa vypočíta podľa vzorca:

 

 

u - úrok
K – kapitál (istina)
p – ročná úroková miera v %
n – doba splatnosti v rokoch

 

 

ZLOŽENÉ ÚROKOVANIE

 

Úroky sa pripisujú k pôvodnému kapitálu a spolu s ním sa ďalej úročia.

 


K0 – súčasná hodnota kapitálu
Kn – budúca hodnota kapitálu (zúročený kapitál)
i – ročná úroková sadzba
n – doba splatnosti (v rokoch)

 

 

Úver je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok.

 

Úvery možno rozdeliť podľa:

 

  • predmetu - bezúčelové úvery a účelové úvery,
  • zaistenia - zabezpečené a nezabezpečené úvery,

  • metódy splácania - jednorazové, postupné,

  • lehoty splatnosti - krátkodobé, strednodobé a dlhodobé

 

 

Spôsoby čerpania úveru sú dohodnuté v úverovej zmluve, sú presne rozpísané, odkedy a dokedy klient môže úver čerpať. Taktiež sú v nej uvedené podmienky, za ktorých klient môže úver čerpať.

 

 

SPLÁCANIE ÚVERU

 

V úverovej zmluve sa dohodne splátkový kalendár klienta a spôsob akým bude splácať úver. Ak banka poskytne klientovi úver, chce od dlžníka naspäť nielen požičanú sumu, ale aj niečo navyše - úrok.

 

 

PRÍKLAD 4:

 

Pán Novák chce zrekonštruovať kúpeľňu. Predpokladá, že celkové náklady rekonštrukcie neprekročia sumu 3 000 eur. Rozhodol sa, že si na rekonštrukciu požičia v niektorej z bánk.

 

Ktorú z možnosti si má pán Novák vybrať, ak jeho najdôležitejšou podmienkou je, aby celkové náklady na pôžičku boli čo najnižšie?

 

A) Pri výške úveru 3 000 € a výške mesačnej splátky 59 € je doba splácania 84 splátok.
B) Pri výške úveru 3 000 € a dobe splatnosti 6 rokov je výška mesačnej splátky 65 €.
C) Pri výške úveru 3 000 € splatného na 65 splátok je výška mesačnej splátky 68 €.
D) Pri výške úveru 3 000 € splatného na 60 splátok je výška mesačnej splátky 71 €.

 

Správna odpoveď: D) 4 260
 Použitá literatúra:
1. Zuzana Berová, Peter Bero: Pomocník z matematiky, pre 7. ročník ZŠ, 1. časť
2. Ing. Katarína Lučeničová: Zbierka úloh z finančnej gramotnosti, NUCEM, 2013