Ľudský zásah do prírody trvá už od dávnych dôb – obrábanie pôdy, zdomácňovanie zvierat, využívanie nerastných surovín, stavanie obydlia ...

Svojou činnosťou človek zasahuje priaznivo nepriaznivo do všetkých zložiek biosféry.

Priaznivé faktory = pozitívny vplyv človeka: tvorba kultúrnej krajiny, ktorá je v ekologickej rovnováhe

Nepriaznivé faktory = negatívne vplyvy človeka: narúšanie zložiek biosféry a vzťahov medzi nimi → ekologické katastrofypoškodenie a zničenie ekosystémov

http://static.etrend.sk/uploads/tx_media/2015/11/28/article_detail_image_750_box/brazilia1.jpg

Ekololgická katastrofa v Brazílii (november 2015)  spôsobená pretrhnutím kalových nádrží pri bani na železnú rudu. Toxická voda zamorila rieku Doce aj Atlantický oceán.

 

a) Priemyselznečistenie zložiek životného prostredia rôznymi látkami – zlúčeniny ťažkých kovov, chlóru, oxidom dusíka, uhlíka a síry ...

http://ipravda.sk/res/2009/09/19/thumbs/119560-mochovce-nestandard2.jpg

Elektráreň Mochovce, Slovensko (október 2015)

b) Energetikazískavanie energie z prírodných - alternatívnych zdrojov energie – slnečné žiarenie, vodné toky, vietor a geotermálna energia

http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/09/carneigie-research-wind-power-could-provide-all-US-energy.jpg

Veterná energia, Kalifornia USA (December 2012)

c) Ťažba nerastných surovínvplýva na povrch litosféry, mení reliéf krajiny.

·      nepriaznivé vplyvy – tvorba háld hlušiny, zmena zloženia vody a pôdy, otrasy

http://www.ornoxinvest.sk/img/slide-23.jpg

Kameňolom pri obci Podbrač, Slovensko (2014)

d) Doprava (automobilová, železničná, letecká)znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi, vznik smogu:

·      nepriaznivé vplyvy – zlá migrácia živočíchov, nadmerný hluk, dopravné havárie

http://img.topky.sk/big/1045561.jpg/nehoda-dialnica-sita--Nemecko-hromadna-dopravna.jpg

Hromadná havária Nemecko (november 2011)

e) Odpadzdroj rádioaktivity, obsahuje toxické látky, ohrozuje ŽP i človeka

Zneškodňovanie, využívanie a ďalšie spracúvanie (recyklácia) odpadu je celosvetový problém.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/NTS_-_Low-level_radioactive_waste_storage_pit.jpg

Uskladnenie rádioaktívneho odpadu, Nevada USA (Máj, 2015)

f) Poľnohospodárstvonadmerné využívanie priemyselných hnojív, chemických postrekov a veľkochov živočíchov negatívne ovplyvňuje prírodné zložky ŽP.

Image

Priemyselné hnojenie (Máj, 2013)

Výsledkom nepriaznivých vplyvov sú civilizačné ochorenia – ochorenia srdca, rakovina, cukrovka, obezita, ochorenia dýchacích ciest... . Tieto ochorenia zvyšujú úmrtnosť a znižujú priemerný vek človeka.

 

Obnoviteľné zdroje energie : slnko, vietor, voda, geotermálna energia

v neprodukujú škodlivé látky

v znižujú nepriaznivé vplyvy človeka na ŽPZopakujte si:
1. Vymenujte faktory ovplyvňujúce životné prostredie.
2. Čo je výsledkom nepriaznivých vplyvov?
3. Čo patrí medzi obnoviteľné zdroje energie?


Použitá literatúra:
Hantabálová, I. - Uhereková, M. – Čumová, K. – Zvončeková, V.: Prírodopis pre 9.ročník základných škôl. 1.vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. 2003. ISBN 80-10-00004-3
Uhereková, M. – Trévaiová, I. – Piknová, Z. a spol.: Biológia pre 9.ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemčorným štúdiom. 1.vyd. Prievidza: združenie EDUCO. 2012. ISBN 978-80-89431-34-2


Zdroje obrazkov:
http://www.etrend.sk/ekonomika/brazilia-ziada-po-ekologickej-katastrofe-miliardy.html.
http://www.pravda.sk/trendove-temy/mochovce/.
http://inhabitat.com/carnegie-institution-study-finds-there-is-enough-wind-power-to-meet-global-energy-demand/.
http://www.ornoxinvest.sk/projekty.html.
http://www.bls.gov/opub/btn/volume-2/growing-demand-for-fertilizer-keeps-prices-high.htm
http://www.topky.sk/gl/124059/1045561/Hromadna-havaria-v-Nemecku--Zrazilo-sa-52-aut--traja-mrtvi-.
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-level_waste