Ľudský zásah do prírody trvá už od dávnych dôb – obrábanie pôdy, zdomácňovanie zvierat, využívanie nerastných surovín, stavanie obydlia ...

Svojou činnosťou človek zasahuje priaznivo nepriaznivo do všetkých zložiek biosféry.

Priaznivé faktory = pozitívny vplyv človeka: tvorba kultúrnej krajiny, ktorá je v ekologickej rovnováhe

Nepriaznivé faktory = negatívne vplyvy človeka: narúšanie zložiek biosféry a vzťahov medzi nimi → ekologické katastrofypoškodenie a zničenie ekosystémov

http://static.etrend.sk/uploads/tx_media/2015/11/28/article_detail_image_750_box/brazilia1.jpg

Ekololgická katastrofa v Brazílii (november 2015)  spôsobená pretrhnutím kalových nádrží pri bani na železnú rudu. Toxická voda zamorila rieku Doce aj Atlantický oceán.

 

a) Priemyselznečistenie zložiek životného prostredia rôznymi látkami – zlúčeniny ťažkých kovov, chlóru, oxidom dusíka, uhlíka a síry ...

http://ipravda.sk/res/2009/09/19/thumbs/119560-mochovce-nestandard2.jpg

Elektráreň Mochovce, Slovensko (október 2015)

b) Energetikazískavanie energie z prírodných - alternatívnych zdrojov energie – slnečné žiarenie, vodné toky, vietor a geotermálna energia

http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/09/carneigie-research-wind-power-could-provide-all-US-energy.jpg

Veterná energia, Kalifornia USA (December 2012)

c) Ťažba nerastných surovínvplýva na povrch litosféry, mení reliéf krajiny.

·      nepriaznivé vplyvy – tvorba háld hlušiny, zmena zloženia vody a pôdy, otrasy

http://www.ornoxinvest.sk/img/slide-23.jpg

Kameňolom pri obci Podbrač, Slovensko (2014)

d) Doprava (automobilová, železničná, letecká)znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi, vznik smogu:

·      nepriaznivé vplyvy – zlá migrácia živočíchov, nadmerný hluk, dopravné havárie

http://img.topky.sk/big/1045561.jpg/nehoda-dialnica-sita--Nemecko-hromadna-dopravna.jpg

Hromadná havária Nemecko (november 2011)

e) Odpadzdroj rádioaktivity, obsahuje toxické látky, ohrozuje ŽP i človeka

Zneškodňovanie, využívanie a ďalšie spracúvanie (recyklácia) odpadu je celosvetový problém.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/NTS_-_Low-level_radioactive_waste_storage_pit.jpg

Uskladnenie rádioaktívneho odpadu, Nevada USA (Máj, 2015)