Etika je veda, ktorá sa zaoberá tým, čo je správne a čo nesprávne. Skúma a vysvetľuje mravné rozhodnutia ľudí, ich mravné konanie. Etika ako veda je veľmi rozsiahla, pretože vlastne neexistuje oblasť života, v ktorej by sa etika nedala uplatniť.

V rámci etiky existujú štyri základné prístupy, štyri základné druhy etiky:

DESKRIPTÍVNA ETIKA:

 • Popisuje mravné rozhodnutia a hodnoty, ktoré uznáva konkrétna spoločnosť.

 • Existujú rôzne spoločnosti: niektoré uznávajú a povoľujú napr. polygamiu (stav, kedy má muž alebo žena uzavretých viacero manželských zväzkov súčasne), iná polygamiu úplne odmieta. Zároveň existujú spoločnosti, ktoré napr. za niektoré počiny udeľujú trest smrti, v iných je trest smrti úplne zakázaný.

 • Deskriptívna etika popisuje, ktoré nariadenia, hodnoty, princípy v danej spoločnosti platia, zároveň vysvetľuje dôvody, ktoré k tomu danú spoločnosť vedú.

 • Deskriptívna etika výrazne spolupracuje so sociológiou a psychológiou.

 • Deskriptívna etika ale neurčuje správnosť či nesprávnosť daného spoločenského javu, neposudzuje ho, ona ho len popisuje, zaznamenáva.

 • Deskriptívna etika umožňuje lepšie spoznávať istí spoločnosti, ich hodnoty, umožňuje lepšie sa pripraviť napr. na život v danom type spoločnosti a pod.

 

 

NORMATÍVNA ETIKA:

 • Skúma normy, ktorým sa riadia ľudia pri mravnom rozhodovaní.

 • Skúma akoby povinnosti človeka v mravnom správaní, očakávania, ktoré má spoločnosť od človeka.

 • Normatívna etika sa zaoberá dvomi základnými typmi otázok:


 1. Deontologické otázky - otázky typu: čo by človek mal robiť.

 2. Axiologické otázky – otázky typu, čo tvorí, čo vytvára „dobrý“ život.


 • Kým deskriptívna etika len popisuje daný stav spoločnosti a v jej mravnom konaní a správaní, normatívna etika sa posúva ďalej. Zameriava sa vždy na nejaký výrok a pýta sa: „Je správne to robiť alebo nie? Je správne tak konať alebo nie? Je dobré sa tak správať alebo nie?“

 • Pýta sa na normy správania, zisťuje ako ľudia odlišujú dobré od zlého, správne od nesprávneho.

 

 

METAETIKA:

 • Časť etiky, ktorá skúma jazyk, ktorým hovoríme o etike.

 • Jej základy boli položené predovšetkým v priebehu 20. storočia, kedy sa výskumu jazyka, ktorý sa používa v etike, začali zaoberať anglickí a americkí filozofovia.

 • Zaoberá sa napr. otázkami typu: „Čo je správne? Je toto správne? Čo znamená, keď spravím niečo nesprávne? Čo urobím, ak toto potvrdím? Čo urobím , ak sa postavím proti tomu?,...“

 • Metaetika sa usiluje zistiť najmä to, čo môžeme spôsobiť svojimi výrokmi, ako môže a koho naše výroky ovplyvniť.

 

 

APLIKOVANÁ ETIKA:

 • V súčasnosti ide o najviac zastúpenú časť etiky, najviac uplatňovanú časť etiky.

 • Dnešná doba priniesla množstvo problémov v živote, ľudí, mnohí sa zastavujú, aby zmenili svoj život, aby skúmali svoje konanie a správanie, aby sa skúsili ho zmeniť, upraviť, doplniť.

 • A práve v uvedených oblastiach napomáha aplikovaná etika.

 • Má rôzne oblasti: etika života a smrti, lekárska etika, etika sexuality a vzťahov, feministická etika, bioetika,...

 • Dotýka sa vlastne každej oblasti života, pretože všade existujú morálne otázky.

 

 

Ďalšie typy a zamerania etiky:

 • všeobecná etika

 • špeciálna etika

 • analytická etika

 • aprobatívna etika

 • etika komunikácie

 • feministická etika

 • etika autenticity

 • etika kozmickej teleológie

 • etika sebarealizácie

 • heteronómna etika

 • autonómna etika

 • humanistická etika

 • stoická etika

 • kresťanská etika

 • teologická etikaZopakujte si:
1. Vysvetlite pojem etika.
2. Uveďte základné druhy etiky.
3. Vysvetlite podstatu metaetiky.
4. Vysvetlite podstatu aplikovanej etiky.
5. Vysvetlite podstatu normatívnej etiky.
6. Vysvetlite podstatu deskriptívnej etiky.

Použitá literatúra:
THOMSON, M.: Prehľad etiky. 1. vyd. 2004. Portál. Praha. ISBN 80-7178-806-9
Súkromné materiály autorky