Etika je filozofická disciplína, ktorá skúma morálku alebo morálne konanie a jeho normy. Je disciplínou praktickej filozofie, ktorá sa zaoberá ľudským konaním a tvorbou.Samotný pojem etika pochádza z gréckeho ethos, ktoré vyjadruje povahový rys, zvyk, obyčaj, spôsob myslenia, či postoje jednotlivcov a skupín. Človek si vytvoril etiku ako nástroj na skúmanie toho, čo je pre neho v praktickom živote nesmierne dôležité, na skúmanie morálky. Etika vyčleňuje etický kódex. Je to súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to vlastne základné pravidlá slušného správania a keďže tie sú v každej profesii iné, mení sa podľa profesie aj etický kódex. Osobitný majú napríklad lekári, právnici, publicisti a iné. Rozdiely v správaní sú najmä u ľudí, ktorí vyznávajú odlišné náboženstvá.Morálku môžeme charakterizovať ako spoločenský jav, ktorý odráža medziľudské vzťahy a ľudskú činnosť z pohľadu dobra a zla. Etika je teóriou morálky a mravnosti. Je nositeľkou ľudských vlastností, obsahuje súhrn všetkých kladných hodnôt a pomáha nám vyhnúť sa zlému správaniu. Kto sa neriadi morálnymi zásadami, dá sa povedať, že je ľahostajný a nezáleží mu na svojej osobnosti a vlastnej povesti. Nemá úctu k sebe ani k iným. Táto ľahostajnosť má korene vo výchove a v dospelosti je už veľmi ťažké tento postoj zmeniť. Mierou morálky v spoločnosti je mravnosť. Vývojom spoločnosti sa požiadavky na mravnosť menia. Napríklad dnešok sa nedá porovnať s barokom. Etika skúma vzťahy ľudí k iným ľuďom, k spoločnosti, k sebe samému. Zároveň poskytuje praktické návody na správanie a konanie ľudí v súkromnom, pracovnom a verejnom živote. Odráža to, čo je, ale z pohľadu toho, čo by malo byť v ľudskom správaní a konaní. Konflikt medzi tým - čo je a tým, čo by malo byť - je špecifický morálny konflikt.Etická (morálna) činnosť sa vyznačuje prítomnosťou morálneho výberu, slobodou voľby a dobrovoľnostou konania. Nezávislosť, dobrovoľnosť a sloboda sú základnými podmienkami morálky.Etika teda nemôže rozhodnúť za nikoho, ako sa má správať. To záleží len od nás samých, je to vec našej osobnej slobodnej voľby. Ale ak vieme viac o rôznych prístupoch a hodnotových stupniciach, môžeme zvoliť uvážlivejší a zodpovednejší postoj v konkrétnej životnej situácii. Etika je predovšetkým metódou myslenia. Ponúka možnosti, ale nerozhoduje za nás.Ďalšími kategóriami, ktoré majú v systéme etiky miesto sú česť, dôstojnosť a svedomie. Česť predstavuje spôsob a kvalitu plnenia morálnych záväzkov a požiadaviek. Dôstojnosť odráža osobnosť človeka, vzťah k sebe a vzťah spoločnosti k nemu. Svedomie tak vystupuje v podobe samohodnotiaceho citu. Je to forma hodnotenia seba samého sebou samým. Svedomitosť je rozhodnosť pri riešení jednotlivých situácií.Etika je spoločenský jav zasahujúci do všetkých oblastí ľudského života. Bez etiky, úcty k človeku a rešpektovaniu jeho základných práv, nemožno očakávať v živote úspech.