http://ww.tvrtm.cz/manzelstvi-je-umeni-ktere-muze-zvladnout-kazdy-clanek-13342.html

Psychické zmeny v období dospievania

V období puberty sa u dospievajúceho rozvíjajú rozumové schopnosti, zdokonaľuje sa vnímanie, orientácia v priestore, schopnosť analýzy, diferenciácie, schopnosť abstraktného myslenia a koncentrácia pozornosti.

Na začiatku puberty je správanie vzdorovité, kritické ku všetkému a všetkým, predovšetkým však k autoritám. Nápadným prejavom je tvrdohlavosť a nevhodné verbálne vyjadrovanie. Postupne nastáva ovládanie bezprostredných prejavov a osvojovanie prijateľného sociálneho správania.

Pubertou sa začína obdobie, keď sa dospievajúci/a usiluje prvýkrát v priebehu vývoja o emancipáciu od rodiny, a tým sa mení aj štruktúra jeho/jej potrieb. Potreba samostatnosti je najnápadnejším rysom správania dospievajúceho/j. Emancipácia od rodiny je pre dieťa nutnosťou z hľadiska hľadania samého seba, nadväzovania nových citových kontaktov medzi rovesníkmi/čkami a tým aj osvojovania si nových sociálnych rolí. Nájsť seba samého, utvoriť si pozitívny obraz o sebe je dôležité na získanie sebadôvery a citovej istoty.

Potreba správne diferencovať, rozvíjať a ovplyvňovať svoje schopnosti vedie k posilneniu sebadôvery a v období puberty je dôležitá aj pri voľbe povolania. Potreba citovej reakcie, bezpečia a lásky – v citovom vývoji sa prejavuje nápadná citová nevyrovnanosť. Na citové prejavy rodičov a iných autorít (starých rodičov) dospievajúci/a reaguje podráždene, odmietavo. Už nechce byť stredobodom citového záujmu v rodine, citové prejavy považuje za zväzujúce, obmedzujúce jeho samostatnosť, preto častejšie vznikajú nezhody, afektívne reakcie sú prehnané, podráždenie sa často stupňuje a vznikajú až nepriateľské postoje. Citové odpútanie sa od rodiny vynahrádzajú citové vzťahy k rovesníkom/čkam, a to aj k rovesníkom/čkam opačného pohlavia. Je to obdobie prvej zamilovanosti aj prvých sklamaní. Väčšina chlapcov a dievčat sa snaží preniesť časť svojich citových väzieb na vrstovníkov. Problémy môžu nastať vtedy, ak sa dospievajúci/a uzatvára do seba, do svojho vnútra, alebo vyhľadáva na svoje citové prejavy nevhodné osoby.

Potreba slobodne rozvíjať svoje záujmy – v období puberty sa chlapci a dievčatá buď identifikujú so záujmami rodiny, alebo ich zaujímajú úplne odlišné záujmové činnosti, také, ktoré považujú za dôležité a zodpovedajú ich hodnotovému systému, sú výrazom ich individuality.

 

 

Citové dospievanie

City a pocity

Chvíľu si „v pohode“, veselý/á až bláznivý/á, a zrazu si bezdôvodne mrzutý/á, nahnevaný/á, smutný/á. Niekto ťa bezdôvodne nadchne, alebo sa ti zdá celkom nemožný/á. Ba čo viac, občas sa najviac hnusíš sám/sama sebe. A vôbec nikto ti nerozumie. Aj to je puberta. Citová nevyrovnanosť k nej patrí.

Dospievať je niekedy ťažké, ale aj vzrušujúce. Túžiš po väčšej slobode. S tým však súvisí aj nová zodpovednosť. Tvoje rozhodnutia totiž ovplyvňujú ľudí naokolo a predovšetkým teba.

Byť zodpovedný/á neznamená robiť len to, čo práve chceš a čo ti je príjemné. Treba rozlíšiť, čo je správne a čo nie, aby si nevystavil/a riziku seba ani iných. Byť zodpovedný/á znamená dobre si premyslieť a zvážiť svoje rozhodnutia a byť pripravený/á niesť dôsledky.


Vývin partnerského vzťahu

Obvykle sa však začína zoznámením dvoch ľudí, ktorí k sebe pociťujú vzájomnú náklonnosť, sympatiu, cítia sa spolu príjemne, a preto začnú častejšie vyhľadávať svoju spoločnosť, viac sa spoznávať. Ich vzťah môže zostať na úrovni priateľstva, alebo sa ďalej prehlbuje, partneri spolu chodia, hlbšie sa spoznávajú, nastáva obdobie zamilovanosti, v ktorom dominuje eroticko-sexuálna príťažlivosť. Zamilovanosť sprevádza búšenie srdca, pocit vnútorného napätia, túžba stráviť každú voľnú chvíľu so svojou láskou.

Zopakujte si:
1.Aké vlastnosti majú dievčatá/ chlapci ?
2.Čo sa ti na dievčatách / chlapcoch páči?
3.Chcel by si, aby dievča/ chlapec vedelo o tvojom záujme ?
4.Ako jej môžeš dať najavo , že sa ti páči ?
5.Ako dlho by mal trvať váš vzťah? Aký cieľ má váš vzťah ?
6.Čo môže byť príčinou nefungovania vášho vzťahu? Prečo a z akého dôvodu by si sa s partnerkou rozišiel ?
7.Aký ja tvoj názor na časté striedanie partnerov? Prináša toto striedanie nejaké riziká?
8.Aká by mala byť tvoja životná partnerka? Aké vlastnosti musí určite mať?
9.Čo by si svojej partnerke nikdy netoleroval ?
10.Aký je tvoj názor na manželstvo?
Výhody :
Nevýhody:
11.Má manželstvo pre teba význam? áno - nie
12.Chcel by si v budúcnosti žiť v manželstve? áno – nie
Prečo ?
13.V koľkých rokoch by si chcel vstúpiť do manželstva?
14.V koľkých rokoch by si si chcel založiť rodinu?

Použitá literatúra:
anka Škrhová: Dotazník pre žiakov, Virtuálna knižnica
http://ww.tvrtm.cz/manzelstvi-je-umeni-ktere-muze-zvladnout-kazdy-clanek-13342.html

Zdroje obrazkov:
http://ww.tvrtm.cz/manzelstvi-je-umeni-ktere-muze-zvladnout-kazdy-clanek-13342.html