3) Energia a jej premeny: mechanická práca a energia, zákon zachovania celkovej mechanickej energie a medze jeho platnosti: ďalšie formy energie a ich vzájomné premeny; relativistický vzťah medzi hmotnosťou a energiou - všeobecný zákon zachovania energie. 1) MECHANICKÁ PRÁCE - Mechanická práca - charakterizuje prenos alebo premenu energie - Mechanická práca vykonaná silou F na dráhe s je daná vzťahom:  .... uhol medzi vektorom rýchlosti a smerom sily - Je skalárne veličinou - Na pracovnom diagrame (F = f (s)) zodpovedá ploche pod krivkou 2) VÝKON, PRÍKON, ÚČINNOSŤ - Výkon je definovaný vzťahom: - Pre prácu teda môžeme odvodiť: W = P  t  [W] = W  s (používajú sa jej násobky kWh = 3,6  105 Ws) - Ďalej platí: - Príkon: Po je veličina určujúce množstvo energie, dodané stroji: - Podiel výkonu P a  príkonu Po je účinnosť stroja: 3) MECHANICKÁ ENERGIE - Veličina energia charakterizuje stav sústavy (stavová veličina) - Potenciálna a kinetická energia sa súhrnne nazývajú mechanickej energie - Kinetická energia Ek - charakterizuje pohybový stav HB vzhľadom k IVS - Skalárna veličina - Vzhľadom k rôznym VS je rôzna - Potenciálna energia Ep - tiažová potenciálna energia - K určeniu je vždy nutné zvoliť nulovú hladinu potenciálnej energie - pre ňu je Ep = 0 J  (väčšinou volíme povrch Zeme) - Ekvipotenciálnou plochy - miesta s rovnakou Ep - Je určená prácou vykonanou tiažovej silou pri premiestnení HB do miesta s nulovou Ep (je ľahostajné po akej dráhe) - Súčet kinetickej a  potenciálnej energie tvorí celkovú mech. energiu telesa: - Pri všetkých mechanických dejoch sa mení kinetická e. v potenciálne e. a opačne, celková mechanická energia je však konštantná. 4) Zákon zachovania v  mechanike hmotných BODOV - Pri všetkých mechanických dejoch v izolovaných sústavách musí platí: a) zákon zachovania energie - ZZE Celková energia izolovanej sústavy (tj všetky formy energie v sústave) je stála. - Osobitným prípad ZZE - zákon zachovania mechanickej energie b) zákon zachovania hybnosti - ZZH c) zákon zachovania hmotnosti 5) Rázy - Zrážky dvoch alebo viacerých telies - Ráz dokonale pružný - nenastáva trvalá deformácia  platí ZZ hybnosti aj ZZ mech. energie - Pr: biliardové gule - Pre dokonale pružný ráz telies 1 a 2 môžeme odvodiť: v1 + u1 = v2 + u2 (V - rýchlosti telies pred rázom, u - rýchlosti telies po rázu) - Ráz dokonale nepružný - nastáva trvalá deformácia  platí len ZZ hybnosti - Pr: zrážka áut Relativistická vzťah medzi hmotnosťou a ENERGETIKOU ĎALŠIE FORMY ENERGIA: Elektrické, magnetické, tepelná (vnútorná), energia žiarenia, jadrová energia